СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ - ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
НОВО!
ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ

Автор: ЛЮБЕН ПЕТРОВ

НОВО ИЗДАНИЕ ОТ 2016 г.. "ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ" НА ЛЮБЕН ПЕТРОВ Е НОВО ПРЕРАБОТЕНО ИЗДАНИЕ НА СТАРИЯ УЧЕБНИК "ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО" НА ЛЮБЕН ПЕТРОВ, В КОЙТО СА ИЗНЕСЕНИ ВСИЧКИ НОВИ ПРОМЕНИ, СЪОБРАЗЕНИ С ПОСТАНОВКИТЕ НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО (01.01.2016 Г.).

УЧЕБНИКЪТ Е ПРЕТЪРПЯЛ И ПРОМЯНА И ОТ МЕТОДИЧНА ГЛЕДНА ТОЧКА, КЪДЕТО ВСИЧКИ ТЕМИ СА РАЗРАБОТЕНИ СПОРЕД УРОЧНАТА СИСТЕМА. СЛЕД ВСЕКИ УРОК ИМА УПРАЖНЕНИЯ - ВКЛЮЧЕНИ СА РЕШЕНИ И НЕРЕШЕНИ ЗАДАЧИ, ТЕСТОВЕ, КАЗУСИ, ИГРОСЛОВИЦИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПЪРВИЧНИ НОСИТЕЛИ НА СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ.

УЧЕБНИКЪТ Е СЪОБРАЗЕН И С ПРОГРАМАТА НА ФОНДАЦИЯ "JUNIOR ACHIEVEMENT".

ЗАДАЧИТЕ СА ИНТЕРАКТИВНИ, КОЕТО ЩЕ ДОПРИНЕСЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЧЕТОВОДНИ УМЕНИЯ ЗА ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА И ЗА РАБОТА В ЕКИП.

Съдържанието на учебника може да разгледате в прикачения файл долу.Цена: 12.00 лв.
ISBN: 97895 4598 1609


Учебникът е в наличност!
GRRR
РАЗДЕЛ І: ОБЕКТИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

Тема 1:Активите на предприятието като обект на счетоводството.

Тема 2:Пасивите на предприятието като обект на счетоводството.

Тема 3:Стопанските операции и процеси като обект на счетоводството.

РАЗДЕЛ ІІ: СПОСОБ НА БАЛАНСОВОТО ОБОБЩАВАНЕ

Тема 1:Балансовото обобщаване като елемент на методологията на счетоводството.

Същност и форми на баланса.

Тема 2:Съдържание, строеж и структура на счетоводния баланс. Видове счетоводни

Тема 3:Влияние на стопанските операции върху съдържанието и структурата на

РАЗДЕЛ ІІІ: СИСТЕМА НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ

Тема 1:Съдържание, структура и форми на счетоводните сметки.

Тема 2:Сметкоплан – принципи на изграждане.

РАЗДЕЛ ІV: КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ И СЧЕТОВОДНИТЕ

Тема 1:Двойното записване като елемент на методологията на счетоводството.

Тема 2:Кореспонденция на счетоводните сметки. Счетоводни статии.

РАЗДЕЛ V: ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОПЕРАЦИИ

Тема 1:Оформяне, движение и съхраняване на документите.

Тема 2:Класификация на счетоводните документи. Попълване на счетоводни документи.

РАЗДЕЛ VІ: ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Тема 1:Ред за провеждане на инвентаризациите.

Тема 2: Отчитане на инвентаризациите. Документи.

РАЗДЕЛ VІІ: ОЦЕНКА И КАЛКУЛАЦИЯ– СПОСОБИ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ

Тема 1:Оценяването и калкулирането като елементи на методологията на

РАЗДЕЛ VІІІ: ТЕКУЩО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

Тема 1:Текущо и систематично счетоводно отчитане

Тема 2:Оборотни ведомости.

Тема 3:Счетоводни грешки и начини за тяхното изправяне.

РАЗДЕЛ ІХ: КЛАСИФИКАЦИЯ НА СЧЕТОВОДИНТЕ СМЕТКИ

Тема 1:Класифициране на счетоводните сметки според връзката им със СБ, според

степента на обобщаване, според икономическата им същност и според предназначението

РАЗДЕЛ ХІ: ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНИЯ ПРОЦЕС В ПРЕДПРИЯТИЕТО

Тема 1:Техника, технология и организация на счетоводния процес.

Тема 2:Счетоводни регистри и форми.

Тема 3:Организационни основи на счетоводството в предприятието.

1. Тестове за самоподготовка

2. Задачи с попълване на документи

3. Обобщаващи задачи за работа в екип

4. Примерна анкета за оценка на работата на учениците и учителите

5. Схеми за активи, пасиви /капитали/, счетоводен баланс, оборотна ведомост,

мемориален ордер.