iknnapr1
ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ЧАСТ ПЪРВА

Автори: Георги Попов и Николай Щерев

Изданието "ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО" - Част 1 е предназначено за учениците от всички Професии и Специалности на Професионалните Гимназии по Икономика, СОУ и училищата работещи по програмите на "Junior Achievement", които изучават предмета "ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО".

Учебният материал покрива всички икономически процеси и явления, които протичат в една фирма, от създаването на предприятието до маркетинга и мениджмънта.

Съдържанието в частта "МАРКЕТИНГ" е подходящо за обучение по "МАРКЕТИНГ" за Специалностите:
• „Машинна обработка на информацията”

• „Стопански мениджмънт”
• „Банково, застрахователно и осигурително дело”
• „Бизнесадминистрация”


Съдържанието на изданието може да разгледате тук:
Виж повечеЦена: 10.00 лв.ISBN: 978 954 598 126 5

В наличност!
GRRRУВОД

1. ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМИКАТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
   1.1. Икономика на предприятието като наука – същност, роля и значение
   1.2. Икономика на предприятието – обект и предмет

2. ПРЕДПРИЯТИЕТО – ХАРАКТЕРИСТИКА, ФУНКЦИИ, ВИДОВЕ
   2.1. Предприятието и фирмата – същност, принципи и функции
      2.1.1. Същност и принципи
      2.1.2. Функции на предприятието
   2.2. Предприятието и неговата среда
   2.3. Видове предприятия
      2.3.1. Признаци за класификация
      2.3.2. Преобразуване и обединяване на предприятията

3. СЪЗДАВАНЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
   3.1. Мотиви за създаване и придобиване на предприятие
   3.2. Предмет на дейност
   3.3. Избор на местоположение и размер на предприятието

4. ПРЕДПРИЯТИЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА
   4.1. Околната среда – характеристика и проблеми
   4.2. Фактори и причини за състоянието на околната среда
   4.3. Възможности за преодоляване на проблемите между предприятието и околната среда

5. КАПИТАЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
   5.1. Икономическа същност и характеристика на капитала
   5.2. Кръгооборот и оборот на капитала
   5.3. Състав, източници и структура на капитала на предприятието
   5.3.1. Състав и източници на капитала
   5.3.2. Структура на капитала

6. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
   6.1. Икономическа характеристика, състав и структура на дълготрайните активи на предприятието
      6.1.1. Икономическа същност и характеристика
      6.1.2. Състав и структура на дълготрайните активи
   6.2. Оценяване и видове оценки на дълготрайните активи на предприятието
   6.3. Амортизация на дълготрайните активи и амортизационна политика на фирмата
      6.3.1. Амортизация и амортизационни норми
      6.3.2. Методи на амортизация
   6.4. Равнище на използване на дълготрайните активи на предприятието
   6.5. Основни фактори и възможности за повишаване ефективността на дълготрайните активи

7. КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
   7.1. Икономическа същност и характеристика на краткотрайните активи
   7.2. Състав, структура и оценяване на краткотрайните активи
   7.3. Показатели и възможности за ускоряване обращаемостта на краткотрайните активи на предприятието
      7.3.1. Показатели за обращаемост
      7.3.2. Фактори и възможности за ускоряване на обращаемостта на краткотрайните активи

8. ПЕРСОНАЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА
   8.1. Въвеждащи понятия
   8.2. Състав и структура на персонала в предприятието
   8.3. Производителност на труда – характеристика и значение
   8.4. Показатели и методи за измерване производителността на труда
   8.5. Фактори за повишаване на производителността на труда

9. ФИНАНСИРАНЕ, ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
   9.1. Финансиране и видове финансиране на предприятието
      9.1.1. Същност на финансите и финансирането
      9.1.2. Източници на финансирането
   9.2. Инвестиции и инвестиционен процес в предприятието
      9.2.1. Същност на инвестициите
      9.2.2. Инвестиционен процес
   9.3. Класификация на инвестициите и инвестиционни структури
      9.3.1. Класификация на инвестициите
      9.3.2. Реални инвестиции – видове, структури
      9.3.3. Финансови инвестиции – характеристика и видове
   9.4. Инвестиционни проекти – характеристика, съдържание, предназначение

10. ПРЕДПРИЯТИЕТО НА ПАЗАРА
   10.1. Същност на маркетинга
   10.2. Роля на маркетинга
   10.3. Видове маркетинг
   10.4. Основни маркетингови концепции

11. МАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ
   11.1. Изследване на пазара
   11.2. Маркетингови проучвания
   11.3. Сегментиране на пазара
   11.4. Позициониране на продукта на пазара

12. МАРКЕТИНГ-МИКС
   12.1. Инструментариум на маркетинга
   12.2. Продуктова политика
      12.2.1. Жизнен цикъл на продукта
      12.2.2. Разработване на нови продукти
   12.3. Ценова политика
      12.3.1. Определяне на цената
      12.3.2. Методи за определяне на цената
   12.4. Дистрибуционна политика
   12.5. Комуникационна политика

13. ПРОИЗВОДСТВЕНО-РЕАЛИЗАЦИОННИ РАЗХОДИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
   13.1. Същност и видове себестойност
   13.2. Групировка на разходите. Видове разходи
   13.3. Основни фактори за намаляване на производствено-реализационните разходи

14. КАЧЕСТВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
   14.1. Качество на продукцията
      14.1.1. Качеството от гледна точка на производителя и на потребителя
      14.1.2. Фази на формиране на качеството
   14.2. Системи за управление на качеството
      14.2.1. Принципи на системата за управление на качеството
      14.2.2. Стандарти за качество
      14.2.3. Приложни стандарти за качество
      14.2.4. Стандартизиране на качеството
      14.2.5. Сертифициране на продукцията
   14.3. Конкурентоспособност на фирмата и продукта