Operativenmenidjmunt

Настоящото издание на учебника по "МЕНИДЖМЪНТ" е компилация от Мениджмънт (Мениджмънт на предприятието) на хартиен носител и Оперативен мениджмънт в електронен вид, който може да се ползва чрез интернет сайт www.martilen.bg секция електронни учебници.

С този начин на изложение ще се облекчи изучаването на предмета и ще може да се ползва от почти всички ученици, изучаващи икономически професии.


snimka

МЕНИДЖМЪНТ
 

ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ

Автор: Димитър Дончев

В учебника са изложени теоретичните основи на фирменото управление и организационно - управленските структури.
• В сайта са разработени темите по учебната програма "ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ".
• Подготовка по учебните предмети Мениджмънт, Мениджмънт
на предприятието и Оперативен мениджмънт.


Цена: 10.00 лв.Учебникът е в наличност!
GRRR

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Оперативен мениджмънт (електронен вариант)
1. Същност на мениджмънта.
2. Организационни принципи на мениджмънта.
3. Основни мениджърски теории.
4. Видове мениджмънт.

  2. Характеристика на оперативния мениджмънт
1. Основни характеристики.
2 Функции на оперативния мениджмънт.
3. Задачи на оперативния мениджмънт.

 3. Етапи на оперативния мениджмънт:
1. Производствено планиране.
2. Диспечиране на производството.

 4. Планиране дейността на предприятието.
1. Стратегическо планиране.
2. Оперативно планиране.
3. Техника на мрежовия план.

5. Организиране на дейността на предприятието.
1. Организиране на структурата.
2. Организиране на дейносттите.
3. Методи за съгласуване на дейностите в различните отдели, звена, цехове.

6. Контрол
1. Същност и роля на контрола.
2. Принципи на контрола.
3. Видове контрол.
4. Основни методи за контрол.

7. Управление на персонала
1. Подбор на персонала.
2. Стил на ръководството.
3. Мотивация на персонала.
4. Фирмена култура.