mitnkontr

 
Автор: Момчил Антов

Помагалото е с решени примери и казуси,
покриващо всчики ДОИ и НИП.Цена: 14.00 лв.Учебникът е в наличност!
GRRRСЪДЪРЖАНИЕТО НА УЧЕБНИКА
МОЖЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ТУК!


СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. СЪЩНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА МИТНИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ ................................... 5

 

1.1. Същност и обхват на митническата дейност ............................................................................. 5

 

2. МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ .......................................................................................................... 7

 

2.1. Същност на митническия контрол ............................................................................................. 7

 

2.2. Функции на митническия контрол ............................................................................................. 8

 

2.3. Правно-нормативна уредба на митническия контрол ............................................................ 10

 

2.4. Организация на митническия контрол ..................................................................................... 12

 

3. МИТНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО ..................................................................................... 16

 

3.1. Сътрудничество на ниво митнически администрации ........................................................... 16

 

3.2. Митнически конвенции ............................................................................................................. 17

 

3.3. Сътрудничество с други контролни институции .................................................................... 19

 

4. МИТНИЧЕСКО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ............................................................................................... 20

 

4.1. Същност на митническото задължение ................................................................................... 20

 

4.2. Възникване на митническото задължение ............................................................................... 22

 

4.3. Обезпечаване на митническото задължение ........................................................................... 22

 

4.4. Погасяване на митническото задължение ............................................................................... 23

 

4.5. Възстановяване и опрощаване .................................................................................................. 25

 

5. МИТНИЧЕСКИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ И ВНАСЯНЕ НА СТОКИ ............. 26

 

5.1. Подаване на Обобщена декларация за въвеждане (ОДВ) ...................................................... 27

 

5.2. Въвеждане на стоките ................................................................................................................ 28

 

5.3. Превозване на стоките ............................................................................................................... 28

 

5.4. Представяне на стоките ............................................................................................................. 29

 

5.5. Временно складиране ................................................................................................................ 29

 

5.6. Поставяне на стоките под митнически режим ........................................................................ 30

 

5.7. Проверки на стоките и документите ........................................................................................ 34

 

5.8. Вдигане на стоките .................................................................................................................... 39

 

5.9. Разпореждане със стоките ......................................................................................................... 40

 

6. МИТНИЧЕСКИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ИЗНАСЯНЕ НА СТОКИ ........................................... 48

 

6.1. Подаване на декларация за заминаване ................................................................................... 48

 

6.2. Представяне на стоките ............................................................................................................. 51

 

6.3. Проверка на стоките и документите ........................................................................................ 51

 

6.4. Вдигане на стоките .................................................................................................................... 52

 

6.5. Превозване на стоките до изходно митническо учреждение ................................................. 53

 

6.6. Проверки в изходно митническо учреждение (ИМУ) ............................................................ 53

 

6.7. Потвърждение от изходното митническо учреждение ........................................................... 54 4

 

7. МИТНИЧЕСКИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ТРАНЗИТ НА СТОКИ ............................................... 58

 

7.1. Външен съюзен транзит ............................................................................................................ 58

 

7.2. Вътрешен съюзен транзит ......................................................................................................... 59

 

8. МИТНИЧЕСКИ ОБЛЕКЧЕНИЯ И ПРЕФЕРЕНЦИИ ........................................................... 71

 

8.1. Опростени митнически процедури ........................................................................................... 71

 

8.2. Одобрени митнически процедури ............................................................................................ 72

 

8.3. Процедури за оформяне на безмитен внос .............................................................................. 74

 

8.4. Митнически преференции на база произход на стоките ........................................................ 76

 

9. МИТНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ ......................................................................................... 78

 

9.1. Търговски документи ................................................................................................................ 78

 

9.2. Транспортни документи ............................................................................................................ 79

 

9.3. Митнически документи ............................................................................................................. 82

 

9.4. Други документи ........................................................................................................................ 87

 

10. МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО .............................................................................. 90

 

10.1. Същност на митническото представителство ......................................................................... 90

 

10.2. Условия за допускане на представителите до митническото производство ........................ 90

 

10.3. Права и задължения на митническите представители ............................................................ 93

 

11. АКЦИЗИТЕ КАТО ОБЕКТ НА КОНТРОЛ ОТ СТРАНА НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ” ................................................................................................... 95

 

11.1. Обхват на контрола върху акцизите ......................................................................................... 95

 

11.2. Видове проверки върху акцизите ............................................................................................. 96

 

11.3. Субекти на акцизното облагане ................................................................................................ 98

 

12. УПРАЖНЕНИЯ .......................................................................................................................... 101

 

Приложения ...................................................................................................................................... 109