ТЪРГОВСКО ПРАВО
ТЪРГОВСКО ПРАВО


Автори: Георги Стефанов и Христо Дочев  

Ново издание от 2019 г.. Изданието по "ТЪРГОВСКО ПРАВО" отговаря на одобрени учебни програми - заповед № РД 09-2391/14.09.2018 г., № РД 09-2430/ 14.09.2018 г., № РД 09-2576/14.09.2018 г., № РД 09-2568/14.09.2018 г.. Изданието е резултат от необходимостта да се предоставят знания по теория и практика за специфична професионално подготовка по "ТЪРГОВСКО ПРАВО".
Търговските правоотношения, възникват като следствие от търговски взаимоотношения, които са предмет на усвояване във всички специалности от професия "ИКОНОМИСТ", професия "ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО" и професия "ФИНАНСИСТ".

Към всяка тема са изготвени УПРАЖНЕНИЯ, КАЗУСИ и ТЕСТОВЕ в рамките на 5 страници, които спомагат за усвояване на материала. Цена: 14.00 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗДАНИЕТО
МОЖЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ТУК!

 


Раздел I. ТЪРГОВСКО ПРАВО 1. ТЪРГОВСКОТО ПРАВО В СИСТЕМАТА НА ПРАВОТО ........................................................ 9 1.1. Същност на търговското право ............................................................................................. 9 1.2. Система на търговското право ............................................................................................ 10 1.3. Източници на търговското право ..................................................................................... 10 1.4. Методи за правно регулиране на търговското право ........................................... 12 2. КАЧЕСТВОТО ТЪРГОВЕЦ .............................................................................................................. 15 2.1. Същност на понятието търговец ....................................................................................... 15 2.2. Видове търговци ......................................................................................................................... 15 2.3. Лица, които не са търговци ................................................................................................... 18 3. ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ....................................................................................................... 22 3.1. Същност на търговското предприятие .......................................................................... 22 3.2. Права и задължения .................................................................................................................. 22 3.3. Фактически отношения .......................................................................................................... 24 3.4. Сделки с търговско предприятие ...................................................................................... 24 4. ТЪРГОВСКА ФИРМА ........................................................................................................................ 30 4.1. Същност на търговската фирма ......................................................................................... 30 4.2. Седалище и адрес ........................................................................................................................ 31 4.3. Регистрация ................................................................................................................................... 32 5. КЛОН НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ .................................................................................. 38 5.1. Същност на понятието клон на търговско предприятие .................................... 38 5.2. Клон на чуждестранно лице ................................................................................................. 39 Раздел II. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 6. СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА ТЪРГОВСКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ..................... 42 6.1. Същност на търговското представителство ............................................................... 42 6.2. Сравнение на търговското представителство с представителството в гражданското право и с дистрибутора ....................................................................... 43 7. ТЪРГОВСКИ УПРАВИТЕЛ (ПРОКУРИСТ) ............................................................................. 47 8. ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИК. ТЪРГОВСКИ ПОМОЩНИК ....................................... 52 8.1. Обикновен търговски пълномощник ............................................................................. 52 8.2. Търговски помощник ............................................................................................................... 54 4 9. САМОСТОЯТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ .......................................................... 59 9.1. Същност на понятието самостоятелен търговски представител .................. 59 9.2. Права и задължения на търговския представител ................................................. 61 9.3. Видове самостоятелни търговски представители .................................................. 63 10. ТЪРГОВСКИ ПОСРЕДНИК .......................................................................................................... 66 10.1. Същност на търговския посредник .............................................................................. 66 10.2. Права и задължения на търговския посредник .................................................... 67 10.3. Други видове посредници .................................................................................................. 68 Раздел III. ВИДОВЕ ТЪРГОВЦИ 11. ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ ............................................................................................................. 75 12. ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА .......................................................................................................... 80 12.1. Обща характеристика на търговските дружества ............................................... 80 12.2. Видове търговски дружества ........................................................................................... 81 12.3. Имущество на търговските дружества ....................................................................... 82 13. СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ................................................................................................... 88 13.1. Същност на събирателното дружество ...................................................................... 88 13.2. Учредяване на събирателното дружество ................................................................ 88 13.3. Права и задължения на съдружниците ...................................................................... 88 13.4. Отговорност на съдружниците ....................................................................................... 89 13.5. Прекратяване на събирателното дружество .......................................................... 90 14. КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО ..................................................................................................... 94 14.1. Същност на командитното дружество ........................................................................ 94 14.2. Учредяване на командитно дружество ...................................................................... 94 14.3. Права и задължения на съдружниците ...................................................................... 95 14.4. Прекратяване на дейността на командитното дружество .................................. 96 15. ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ ................................................................. 99 15.1. Същност на дружеството с ограничена отговорност ......................................... 99 15.2. Учредяване на ООД ................................................................................................................. 99 15.3. Капитал на ООД ..................................................................................................................... 100 15.4. Права и задължения на съдружниците ................................................................... 101 15.5. Органи на управление на ООД ...................................................................................... 103 15.6. Прекратяване на ООД ......................................................................................................... 103 16. АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ................................................................................................... 108 16.1. Същност. Учредяване на АД ........................................................................................... 108 16.2. Права и задължения на акционерите ....................................................................... 109 5 16.3. Акции – понятие, видове .................................................................................................. 110 16.4. Облигации ................................................................................................................................. 113 16.5. Увеличаване и намаляване на акционерния капитал .................................... 114 16.6. Управление на АД ................................................................................................................. 115 16.7. Капитал на АД ......................................................................................................................... 117 16.8. Прекратяване на дейността на АД.............................................................................. 118 17. КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО С АКЦИИ ............................................................................ 121 17.1. Същност на командитното дружество ..................................................................... 121 17.2. Учредяване на командитното дружество .............................................................. 121 17.3. Задължения и отговорности.......................................................................................... 122 18. КОНСОРЦИУМ И ХОЛДИНГ .................................................................................................... 125 18.1. Консорциум .............................................................................................................................. 125 18.2. Холдинг ...................................................................................................................................... 126 19. КООПЕРАЦИИ ................................................................................................................................ 129 19.1. Същност на кооперацията ............................................................................................... 129 19.2. Учредяване на кооперацията ........................................................................................ 129 19.3. Права и задължения на членовете ............................................................................. 130 19.4. Органи за управление ........................................................................................................ 131 19.5. Преобразуване........................................................................................................................ 131 19.6. Прекратяване на дейността на кооперацията .................................................... 132 Раздел IV. ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ. ДОГОВОРИ 20. ТЪРГОВСКА СДЕЛКА ................................................................................................................. 143 20.1. Същност ..................................................................................................................................... 143 20.2. Сключване на търговската сделка ............................................................................. 144 20.3. Изпълнение и неизпълнение на задълженията по сделката ..................... 145 20.4. Видове търговски сделки според търговския закон ....................................... 147 21. ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ И НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ТЪРГОВСКИТЕ СДЕЛКИ... 150 22. ТЪРГОВСКИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ. ОСОБЕНИ ЗАЛОЗИ ....................................................... 153 22.1. Банкова гаранция ................................................................................................................. 153 22.2. Търговски залог .................................................................................................................... 154 22.3. Право на задържане ............................................................................................................ 155 22.4. Особен залог ............................................................................................................................ 156 23. ТЪРГОВСКА ПРОДАЖБА ......................................................................................................... 159 23.1. Същност и правен режим ................................................................................................. 159 23.2. Договор за търговска продажба .................................................................................. 159 23.3. Видове продажба .................................................................................................................. 160 6 24. ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ. ВИДОВЕ ЛИЗИНГ ....................................................................... 163 24.1. Същност ..................................................................................................................................... 163 24.2. Финансов лизинг .................................................................................................................. 163 24.3. Оперативен лизинг .............................................................................................................. 165 25. КОМИСИОНЕН ДОГОВОР ......................................................................................................... 168 25.1. Същност на комисионния договор ............................................................................ 168 25.2. Задължения по договора ................................................................................................. 169 25.3. Встъпване в изпълнителска сделка .......................................................................... 169 26. ДОГОВОР ЗА ЗАСТРАХОВКА .................................................................................................. 172 26.1. Същност на застраховането ........................................................................................... 172 26.2. Застрахователен договор ................................................................................................ 173 Раздел V. ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ 27. СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ......... 177 28. ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ СПРЯМО ДЛЪЖНИКА И ТРЕТИ ЛИЦА (КРЕДИТОРИТЕ) ........................................................ 180 29. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ............... 182