osnsche91
ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

ПО ДИСЦИПЛИНАТА
"ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ"
Автор: Любен Петров

С ПРИЛОЖЕНИЕ:
ТЕСТОВЕ, КАЗУСИ, ЗАДАЧИ И СТАНДАРТНИ АЛГОРИТМИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА И САМОКОНТРОЛ

Автори: Славка Петрова, Диана Илиева

Издание от 2011 г.. Учебникът по "Основи на счетоводството" е написан по програмата, одобрена от Министерство на Образованието и Науката.

Предназначен е за всички икономически професии и специалности на професионалните гимназии, в които се изучава "Обща теория на счетоводната отчетност" и "Основи на счетоводството".
Учебникът е съобразен и с програмата на фондация "JuniorAchievement".

Задачите в сборника са интерактивни. Те развиват счетоводните умения за практическа работа и за работа в екип.

Съдържанието на учебника може да разгледате в прикачения файл долу.
 


Цена: 12.00 лв.ISBN: 978 954 598 110 4


Учебникът е в наличност!
GRRRГлава 1. СЧЕТОВОДСТВОТО КАТО ИНФОРМАЦИОННА И КОНТРОЛНА СИСТЕМА

1.1. Обща характеристика на стопанската отчетност като система за информация
1.2. Същност, поява и развитие на стопанската отчетност
1.3. Отчетни измерители и клонове на стопанската отчетност
Глава 2. ОБЕКТИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
2.1. Имуществото на предприятието като обект на счетоводството
2.2. Нормативна уредба на счетоводството в България
2.3. Съдържание, състав и структура на активите и капитала на предприятието. Условни активи и пасиви. Стопански операции и процеси
Глава 3. СПОСОБ НА БАЛАНСОВОТО ОБОБЩАВАНЕ
3.1. Обща характеристика на методологията на счетоводството
3.2. Балансовото обобщаване като елемент на методологията на счетовод- ството. Същност и форма на балансовото обобщаване
3.3.Съдържание, строеж и структура на счетоводния баланс. Балансови схеми. Видове счетоводни баланси
3.4.Влияние на стопанските операции върху съдържанието и структурата на счетоводния баланс
Глава 4. СИСТЕМА НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ
4.1. Системата на счетоводните сметки като елемент на методологията на счетоводството
4.2. Същност и значение на счетоводните сметки. Съдържание, структура
и форми на счетоводните сметки
Глава 5. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ И СЧЕТОВОДНИ СТАТИИ
5.1. Двойното записване като елемент на методологията на счетоводството. Същност и логически основи на двойното записване
5.2. Кореспонденция на счетоводните сметки и счетоводни статии
Глава 6. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОПЕРАЦИИ
6.1. Документирането като елемент на методологията на счетоводството – същност и практическа реализация
6.2. Оформяне, движение и съхраняване на документите. Албум на първичните счетоводни документи
6.3. Класификация на счетоводните документи
Глава 7. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
7.1. Същност и значение на инвентаризирането. Видове инвентаризации
7.2. Ред за провеждане на инвентаризациите, документиране и отчитане на резултатите
Глава 8. ОЦЕНКА, КАЛКУЛАЦИЯ И СВОДКА – СПОСОБИ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ
8.1. Оценяването и калкулирането като елементи на методологията на счетоводството
8.2. Сводка на отчетните данни като елемент на методологията на счетоводството
Глава 9. ТЕКУЩО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ
9.1. Текущо счетоводно отчитане. Хронологичното счетоводно отчитане – същност и функции
9.2. Систематично счетоводно отчитане – същност и видове
9.3. Оборотни ведомости
9.4. Счетоводни грешки и начини за тяхното изправяне
Глава 10. КЛАСИФИКАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ
10.1. Основи на класифицирането на счетоводните сметки
10.2. Сметкоплан – съдържание и принципи на изграждане
Глава 11. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНИЯ ПРОЦЕС В ПРЕДПРИЯТИЕТО
11.1. Техника, технология и организация на счетоводния процес
11.2. Счетоводни регистри и счетоводни форми
11.3. Организационни основи на счетоводството в предприятието. Счетоводна политика
Глава 12. СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
12.1. Счетоводни стандарти. Национални счетоводни стандарти
12.2. Международни счетоводни стандарти
ТЕСТОВЕ, КАЗУСИ, ЗАДАЧИ И СТАНДАРТНИ АЛГОРИТМИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА