budjetnoschetovodstvo
БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО

КРАТЪК КУРС - ЗАПИСКИ

Автори: Колектив

Учебникът "Бюджетно счетоводство" е написан според основните счетоводни изисквания на Закона за счетоводство и Счетоводните стандарти, които стоят пред бюджетните предприятия  при организация на счетоводната им дейност.
Допринася за усвояване на професионалните знания и умения по осчетоводяване на операциите в бюджетната сфера.

Всички често срещани счетоводни операции са илюстрирани със задачи.
Предназначено е за всички, които изучават тази дисциплина.
 

Съдържанието на учебника може да разгледате в прикачения файл долу.


Цена: 8.00 лв.ISBN: 978 954 598 130 2


Учебникът е в наличност!
GRRR

  
Тема 1. Отчитане на дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи на бюджетното предприятие.
   1.1.Счетоводно отчитане на придобиване е ремонти на активи
   1.2.Отчитане на придобиване на ДМА и ДНА
   1.3.Отчитане на амортизация на ДМА
   1.4.Счетоводно отчитане на намаления на ДМА
   1.5.Отчитане продажба на ДМА и ДНА
   1.6.Отчитане на липси и брак на ДМА и ДНА

Тема 2. Отчитане стоково-материалните запаси в бюджетното предприятие
   2.1.Счетоводно отчитане на придобиването на стоково-материални запаси
   2.2.Отчитане покупка на СМЗ
   2.3.Счетоводно отчитане на намаление на стоково-материални запаси
   2.4.Отчитане на продажба на стоки
   2.5.Отчитане на разходите в бюджетното предприятие
   2.6.Характеристика
   2.7.Счетоводно отчитане на различните видове разходи в бюджетното предприятие
   2.8.Отчитане на разходите за материали
   2.9.Отчитане на разходите за външни услуги
   2.10.Отчитане на разходите за данъци и такси

Тема 3. Отчитане на приходите в бюджетното предприятие
   3.1.Характеристика
   3.2.Счетоводно отчитане на различните видове приходи в бюджетното предприятие
   3.3.Отчитане на централизираните приходи
   3.4.Отчитане на приходите от застрахователни обезщетения
   3.5.Отчитане на приходите от лихви и финансови услуги

Тема 4. Отчитане на трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в бюджетното предприятие
   4.1.Характеристика
   4.2.Счетоводно отчитане на трансфери

Тема 5. Отчитане на приходите и разходите от стопанска дейност в бюджетното предприятие
   5.1.Счетоводно отчитане на разходите от стопанската дейност

Тема 6. Отчитане на капиталите в бюджетното предприятие.
   6.1.Годишен финансов отчет.
   6.2.Годишно счетоводно приключване в бюджетното предприятие.
Задачи