schetovodnist
СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

 ПРИЛОЖЕНИЕ

 Автор: Светла Павлова

Учебникът по "Счетоводни стандарти" е разработен по учебната програма за професия "СЧЕТОВОДИТЕЛ" с цел да подпомогне изучаването на предмета "ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ".
Всеки стандарт е илюстриран с решени примери и задачи.
Решените задачи за самостоятелна работа са интерактивни. Те развиват умения за практическа работа при прилагане на счетоводните стандарти.

Съдържанието на учебника може да разгледате в прикачения файл долу.Цена: 10.00 лв.


 

ISBN: 13978 954 598 1074   


Учебникът е в наличност!
GRRR
 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ

СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ
СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 16 – ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 17 – ЛИЗИНГ
СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 11 - ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО
СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 38 – НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 4 – ОТЧИТАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИТЕ
СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 22 – БИЗНЕСКОМБИНАЦИИ
СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 28 – ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 31 – ОТЧИТАНЕ НА ДЯЛОВЕ В СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОБХВАТ
СС 40 – ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ
СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ
СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 2 – ОТЧИТАНЕ НА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ
СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ОБЕЗЦЕНКА И ПРОВИЗИИ
СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 36 – ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ
СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 37 – ПРОВИЗИИ, УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И УСЛОВНИ АКТИВИ
СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ДОХОДИ НА ПЕРСОНАЛА
СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 19 – ДОХОДИ НА ПЕРСОНАЛА
СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА
СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 24 – ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА
СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДАРЕНИЯ И ПОМОЩИ
СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 20 – ОТЧИТАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДАРЕНИЯ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ПОМОЩ
СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ПРИХОДИ
СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 18 – ПРИХОДИ
СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ЕФЕКТИ ОТ ПРОМЕНИ ВЪВ ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 21 – ЕФЕКТИ ОТ ПРОМЕНИ ВЪВ ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ
СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 32 – ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 1 – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 34 – МЕЖДИННО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ
СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 10 – СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 7 – ОТЧЕТИ ЗА ПАРИЧНИ ПОТОЦИ
СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 8 – НЕТНИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ ЗАГУБИ ЗА ПЕРИОДА, ФУНДАМЕНТАЛНИ ГРЕШКИ И ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА
СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 12 – ДАНЪЦИ ОТ ПЕЧАЛБАТА
СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 13 – ОТЧИТАНЕ ПРИ ЛИКВИДАЦИЯ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 9 – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА
С НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 27 – КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 41 – СЕЛСКО СТОПАНСТВО