8
СЧЕТОВОДСТВО

СБОРНИК С РЕШЕНИ ЗАДАЧИ - ТОМ 1

Автори: Богдана Костадинова и Йордана Стамберова

Поредицата от сборници по счетоводство идва да запълни дългогодишната празнина от тези помагала. Целта е да се направи връзка между "Обща теория на счетоводната отчетност" и "Счетоводство на предприятието"

Съдържанието на учебника може да разгледате в прикачения файл долу.


Цена: 10.00 лв.ISBN: 978 954 598 1616

Учебникът е в наличност!
 GRRR
 
                                                                             
СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЧЕБНИКА
МОЖЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ТУК!РАЗДЕЛ І: ОБЕКТИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

Тема 1:Активите на предприятието като обект на счетоводството.

Тема 2:Пасивите на предприятието като обект на счетоводството.

Тема 3:Стопанските операции и процеси като обект на счетоводството.

РАЗДЕЛ ІІ: СПОСОБ НА БАЛАНСОВОТО ОБОБЩАВАНЕ

Тема 1:Балансовото обобщаване като елемент на методологията на счетоводството.

Същност и форми на баланса.

Тема 2:Съдържание, строеж и структура на счетоводния баланс. Видове счетоводни

баланси.

Тема 3:Влияние на стопанските операции върху съдържанието и структурата на

счетоводния баланс.

РАЗДЕЛ ІІІ: СИСТЕМА НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ

Тема 1:Съдържание, структура и форми на счетоводните сметки.

Тема 2:Сметкоплан – принципи на изграждане.

РАЗДЕЛ ІV: КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ И СЧЕТОВОДНИТЕ

СТАТИИ

Тема 1:Двойното записване като елемент на методологията на счетоводството.

Тема 2:Кореспонденция на счетоводните сметки. Счетоводни статии.

РАЗДЕЛ V: ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОПЕРАЦИИ

Тема 1:Оформяне, движение и съхраняване на документите.

Тема 2:Класификация на счетоводните документи. Попълване на счетоводни документи.

РАЗДЕЛ VІ: ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Тема 1:Ред за провеждане на инвентаризациите.

Тема 2: Отчитане на инвентаризациите. Документи.

РАЗДЕЛ VІІ: ОЦЕНКА И КАЛКУЛАЦИЯ– СПОСОБИ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ

Тема 1:Оценяването и калкулирането като елементи на методологията на

счетоводството.

РАЗДЕЛ VІІІ: ТЕКУЩО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

Тема 1:Текущо и систематично счетоводно отчитане

Тема 2:Оборотни ведомости.

Тема 3:Счетоводни грешки и начини за тяхното изправяне.

РАЗДЕЛ ІХ: КЛАСИФИКАЦИЯ НА СЧЕТОВОДИНТЕ СМЕТКИ

Тема 1:Класифициране на счетоводните сметки според връзката им със СБ, според

степента на обобщаване, според икономическата им същност и според предназначението

им.

РАЗДЕЛ ХІ: ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНИЯ ПРОЦЕС В ПРЕДПРИЯТИЕТО

Тема 1:Техника, технология и организация на счетоводния процес.

Тема 2:Счетоводни регистри и форми.

Тема 3:Организационни основи на счетоводството в предприятието.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Тестове за самоподготовка

2. Задачи с попълване на документи

3. Обобщаващи задачи за работа в екип

4. Примерна анкета за оценка на работата на учениците и учителите

5. Схеми за активи, пасиви /капитали/, счетоводен баланс, оборотна ведомост,

мемориален ордер.