БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ
БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

ДЕЛОВО ОБЩУВАНЕ,
  ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Автори: Емилия Шаренска, Милка Ризова

Учебникът по "Бизнескомуникации" е основно преработен и допълнен с всички въпроси от учебните програми 2017-2018г. 
Всяка тема е илюстрирана с примери и задачи.
Тук може да научите и да упражните:

– Междуличностното делово общуване; 
– Комуникациите – писмени и говорими;
– Административната етика;
– Междуфирмените бизнескомуникации; 
– Бизнескомуникациите на представителни събития.
– Правилата за поведение в обществото 
– Бизнескомуникациите с чуждестранни партньори 
– Бизнеспреговорите.

Учебникът е предназначен за всички, които изучават дисциплината Бизнескомуникации от всички професионални направления на професионалните гимназии и СОУ.
Подробна информация относно съдържанието на учебника може да разгледате долу.

Съдържанието на учебника може да разгледате в прикачения файл долу.Цена: 12.00 лв.ISBN: 978 954 598 125 8

Учебникът е в наличност!
GRRR

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ В КОМУНИКАЦИИТЕ

СЪЩНОСТ НА КОМУНИКАЦИИТЕ. ПРИНЦИПИ

БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ

БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

МЕЖДУЛИЧНОСТНО ДЕЛОВО ОБЩУВАНЕ

Стил на комуникация

Мотивация

АДМИНИСТРАТИВНА ЕТИКА

ПСИХОЛОГИЯ НА ОБЩУВАНЕТО

ВЕРБАЛНИ КОМУНИКАЦИИ

ГОВОР И РЕЧ. РЕЧЕВИ ЕТИКЕТ

ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ЕТИКЕТ ПРИ ПРЯК КОНТАКТ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЕЧТА. ОРАТОРСКО МАЙСТОРСТВО

ДЕЛОВО ОБЩУВАНЕ ПО ТЕЛЕФОНА. ТЕЛЕФОНЕН ЕТИКЕТ

ДЕЛОВО ОБЩУВАНЕ ПРИ МОБИЛНИТЕ КОМУНИКАЦИИ. ЕТИКЕТ

ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ

БАРИЕРИ И ДЕФОРМАЦИИ В КОМУНИКАЦИИТЕ

ЛЪЖАТА КАТО СОЦИАЛЕН ФЕНОМЕН

НЕВЕРБАЛНИ КОМУНИКАЦИИ

СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ

ЕЛЕМЕНТИ НА НЕВЕРБАЛНИТЕ ПОСЛАНИЯ

ПИСМЕНИ КОМУНИКАЦИИ

ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ОТ ГРАМАТИКАТА В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЯТ ПРИ ПИСМЕНИТЕ КОМУНИКАЦИИ

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ

Стопански писма

Примерни образци за стопански писма според БДС

Примерни образци на документи по БДС

ОБЩОАДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Служебна бележка

Удостоверение

Пълномощно

ДОКУМЕНТИ ЗА РАБОТА

Молба/заявление

Автобиография (CV)

Мотивация. Мотивационно писмо

Препоръка

Международни стандарти в писмените комуникации

ЕЛЕКТРОННИ БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ

Интернет в организацията

Електронни комуникации

Електронна поща

Нетикет

МЕЖДУФИРМЕНИ БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

Бизнес отношения с клиенти и доставчици. Да разбираме взаимния интерес

Да печелим преговори

Фирмената култура и фирмените ценности – условие за успех

Спорът в бизнеса

Конфликтите и тяхното решаване. Лице в лице с опонента

Общуването със специални категории хора

Комуникациите с обществеността. Говорителската институция

Печат. Електронни медии

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ СЪБИРАНИЯ

БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ С ЧУЖДЕСТРАННИ ПАРТНЬОРИ

КУРСОВИ ПРОЕКТИ