preds87

РЪКОВОДСТВО ЗА ДЕЙНОСТТА
НА МИТНИЧЕСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ

Автор: Момчил Антов

Помагалото е с решени примери и казуси,
покриващо всчики ДОИ и НИП.

 Съдържанието на учебника може да разгледате в прикачения файл долу.


Цена: 14.00 лв.


  ISBN: 978 954 598 1593

Учебникът е в наличност!
GRRR
 

СЪДЪРЖАНИЕ

1. СЪЩНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА МИТНИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ ................................... 5

1.1. Същност и обхват на митническата дейност ............................................................................. 5

2. МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ .......................................................................................................... 7

2.1. Същност на митническия контрол ............................................................................................. 7

2.2. Функции на митническия контрол ............................................................................................. 8

2.3. Правно-нормативна уредба на митническия контрол ............................................................ 10

2.4. Организация на митническия контрол ..................................................................................... 12

3. МИТНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО ..................................................................................... 16

3.1. Сътрудничество на ниво митнически администрации ........................................................... 16

3.2. Митнически конвенции ............................................................................................................. 17

3.3. Сътрудничество с други контролни институции .................................................................... 19

4. МИТНИЧЕСКО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ............................................................................................... 20

4.1. Същност на митническото задължение ................................................................................... 20

4.2. Възникване на митническото задължение ............................................................................... 22

4.3. Обезпечаване на митническото задължение ........................................................................... 22

4.4. Погасяване на митническото задължение ............................................................................... 23

4.5. Възстановяване и опрощаване .................................................................................................. 25

5. МИТНИЧЕСКИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ И ВНАСЯНЕ НА СТОКИ ............. 26

5.1. Подаване на Обобщена декларация за въвеждане (ОДВ) ...................................................... 27

5.2. Въвеждане на стоките ................................................................................................................ 28

5.3. Превозване на стоките ............................................................................................................... 28

5.4. Представяне на стоките ............................................................................................................. 29

5.5. Временно складиране ................................................................................................................ 29

5.6. Поставяне на стоките под митнически режим ........................................................................ 30

5.7. Проверки на стоките и документите ........................................................................................ 34

5.8. Вдигане на стоките .................................................................................................................... 39

5.9. Разпореждане със стоките ......................................................................................................... 40

6. МИТНИЧЕСКИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ИЗНАСЯНЕ НА СТОКИ ........................................... 48

6.1. Подаване на декларация за заминаване ................................................................................... 48

6.2. Представяне на стоките ............................................................................................................. 51

6.3. Проверка на стоките и документите ........................................................................................ 51

6.4. Вдигане на стоките .................................................................................................................... 52

6.5. Превозване на стоките до изходно митническо учреждение ................................................. 53

6.6. Проверки в изходно митническо учреждение (ИМУ) ............................................................ 53

6.7. Потвърждение от изходното митническо учреждение ........................................................... 54 4

7. МИТНИЧЕСКИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ТРАНЗИТ НА СТОКИ ............................................... 58

7.1. Външен съюзен транзит ............................................................................................................ 58

7.2. Вътрешен съюзен транзит ......................................................................................................... 59

8. МИТНИЧЕСКИ ОБЛЕКЧЕНИЯ И ПРЕФЕРЕНЦИИ ........................................................... 71

8.1. Опростени митнически процедури ........................................................................................... 71

8.2. Одобрени митнически процедури ............................................................................................ 72

8.3. Процедури за оформяне на безмитен внос .............................................................................. 74

8.4. Митнически преференции на база произход на стоките ........................................................ 76

9. МИТНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ ......................................................................................... 78

9.1. Търговски документи ................................................................................................................ 78

9.2. Транспортни документи ............................................................................................................ 79

9.3. Митнически документи ............................................................................................................. 82

9.4. Други документи ........................................................................................................................ 87

10. МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО .............................................................................. 90

10.1. Същност на митническото представителство ......................................................................... 90

10.2. Условия за допускане на представителите до митническото производство ........................ 90

10.3. Права и задължения на митническите представители ............................................................ 93

11. АКЦИЗИТЕ КАТО ОБЕКТ НА КОНТРОЛ ОТ СТРАНА НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ” ................................................................................................... 95

11.1. Обхват на контрола върху акцизите ......................................................................................... 95

11.2. Видове проверки върху акцизите ............................................................................................. 96

11.3. Субекти на акцизното облагане ................................................................................................ 98

12. УПРАЖНЕНИЯ .......................................................................................................................... 101

Приложения ...................................................................................................................................... 109