makroikonomika
МАКРОИКОНОМИКА

С КАЗУСИ И ЗАДАЧИ

 Автор: Методи Кънев

Учебникът по "МАКРОИКОНОМИКА" е написан по програмата, одобрена от Министерство на Образованието и Науката. Предназначен е за всички специалности от професионалните икономически гимназии.
Съдържанието му е обогатено с тестове и казуси.

Съдържанието на учебника може да разгледате в прикачения файл долу.


                                        Цена: 10.00 лв.                                  
ISBN: 954 598 096 6

                          Учебникът е в наличност!
                                              GRRR

 СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЧЕБНИКА  

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ В КОМУНИКАЦИИТЕ

ВЪВЕДЕНИЕ В МАКРОИКОНОМИКАТА

1. Макроикономика и политика: предмет, цели и инструменти

1.1. Макроикономика и макроикономическа теория: обект,предмет и функции

1.2. Основни приоритети и цели на Макроикономиката

1.3. Mодели на макроикономическия анализ

1.4. Макроикономическа политика

2. Измерване на макроикономическата активност

2.1. Основни индикатори на равнището на съвкупното производство:
Брутен вътрешен продукт (БВП) и Брутеннационален продукт (БНП)

2.2. Подходи за измерване на БВП (БНП)

2.3. Номинален и реален, фактически и потенциален БВП

Ч а с т ІІ

РАВНИЩЕ НА СЪВКУПНОТО ПРОИЗВОДСТВО.

МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ

3. Съвкупно предлагане и равнище на производството
3.1. Класическа концепция за функциониране на икономиката:принципи и хипотези

3.2. Същност и детерминанти на съвкупното предлагане

3.3. Краткосрочна крива на съвкупното предлагане – влияние нацените
3.4. Дългосрочна крива на съвкупното предлагане

4. Съвкупни разходи, съвкупно търсене и равнище напроизводството

4.1. Кейнсианска концепция за функциониране на икономиката.

Роля на съвкупните разходи и съвкупното търсене

4.2. Потребление и спестяване

4.3. Брутни вътрешни инвестиции

4.4. Автономни правителствени разходи

4.5. Чист износ

4.6. Обобщаваща функция на съвкупни разходи

5. Макроикономическо равновесие

5.1. Макроикономическо равновесие. Видове и модели за изучаване

5.2. Класически модели на макроикономическото равновесие

5.3. Кейнсиански модели на макроикономическото равновесие

5.4. Мултипликационен ефект от изменение на инвестициите

5.5. Обобщаващ модел “Съвкупен доход – съвкупни разходи”


Ч а с т ІІІ

МАКРОИКОНОМИЧЕСКА НЕСТАБИЛНОСТ

6. Икономически цикли

6.1. Обща характеристика на цикличното развитие на икономиката

6.2. Причини на икономическия цикъл

7. Заетост и безработица

7.1. Същност, фактори и структурни изменения в заетостта. Пълназаетост

7.2. Безработица – същност, измерване и подходи за обяснение

7.3. Видове безработица и мерки за преодоляването

8. Инфлация

8.1. Същност и измерване на инфлацията. Видове инфлация

8.2. Разходна инфлация и инфлация на търсенето

8.3. Подходи за обяснение на инфлацията

8.4. Инфлация и безработица: крива на Филипс

8.5. Ефекти на инфлацията и антиинфлационна политика


Ч а с т ІV

МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ

9. Пари и банки. Търсене и предлагане на пари

9.1. Възникване, еволюция и функции на парите

9.2. Структура и функции на банковата система

9.3. Търсене на пари. Графичен модел

9.4. Предлагане на пари

9.5. Паричен пазар

9.6. Капиталов пазар

9.7. Парична политика

10. Фискална политика
10.1. Цели, инструменти и видове фискална политика
10.2. Ефект на правителствените разходи. Разходен мултипликатор
10.3. Ефект на данъците. Данъчен мултипликатор и мултипликатор на балансирания бюджет
10.4. Бюджетен дефицит и държавен дълг: ефект на изтласкване на частните инвестиции

Ч а с т V

ВЛИЯНИЕ НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИЯ СЕКТОР

ВЪРХУ НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА

11. Външна търговия – детерминанти, ефекти и политика

11.1. Обща характеристика на външната търговия

11.2. Специализация и изгоди от външната търговия

11.3. Влияние на външната търговия върху икономическия растеж.

Външнотърговски мултипликатор

11.4. Външнотърговска политика

12. Валутна система и международен валутен пазар

12.1. Валутна система и валутни курсове

12.2. Валутни пазари: търсене, предлагане и равновесие

12.3. Детерминанти на валутния курс

12.4. Платежен баланс

12.5. Уравновесяване на платежния баланс

13. Икономически растеж

13.1. Същност, измерване и значение на икономическия растеж

13.2. Фактори на икономическия растеж

13.3. Динамика и механизми на икономическия растеж.

(Исторически етапи на изменение)

13.4. Типове икономически растеж

13.5. Обобщение: политика на растеж


Указател на абревиатурите от английски език


0