ikonomika
ИКОНОМИКА

ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ

ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

 Автор: Цонка Лалева

Един учебник по "ИКОНОМИКА", който покрива всички теми от Личната икономика до Глобалната икономика.

Разработен е в четири раздела:
ЛИЧНА ИКОНОМИКА;
ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ; МИКРОИКОНОМИКА;
МАКРОИКОНОМИКА.

Предназначен е за обучение:

  • по предмета "ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ" - учебен план 2017-2018г. на професионалните гимназии по икономика;
  • по предмета "ИКОНОМИКА"
    -
    от професионалните гимназии - специалност "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ"
    - от гимназиалните класове на СОУ- специалност "СТОПАНСКИ МЕНИДЖМЪНТ".

    Съдържанието на учебника може да разгледате в прикачения файл долу.Цена: 12.00 лв.ISBN: 978 954 598 167 8


Учебникът е в наличност!
GRRR


1.ИКОНОМИКА


СЪДЪРЖАНИЕ


РАЗДЕЛ I ЛИЧНА ИКОНОМИКА

1.ЛИЧНА ИКОНОМИКА:

РАЗДЕЛ II – ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМИКАТА.

2. ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ

2.1.Същност на понятието икономика.

2.2.Елементи, формиращи икономическите отношения.-потребление,производство,ресурси,потребности,дефицит,алтернативен избор
Пределен разход.какво,за кого и как

3.ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА:

3.1.Формиране модела на икономическата система.

3.2.Типове икономическа системи

3.3.Основни стълбове на пазарната икономика -Частна собственост.
Ценова система.Конкуренция. Предприемачество.

4.ПАЗАР И ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ:
4.1. Обща характеристика на пазара.

4.2.Пазарно търсене и влияние на цената върху него.

4.3.Пазарно предлагане и влияние на цената върху него.

4.4.Еластичност на търсенето и предлагането спрямо цената.

5.Пазарно равновесие

5.1.Същност и формиране на равновесна цена

5.2 Пазарен излишък

5.3 Пазарен дефицит

РАЗДЕЛ III – МИКРОИКОНОМИКА

6 ПРЕДПРИЯТИЕТО В УСЛОВИЯТА НА свободната стопанска инициатива

6.1.Предприятието и неговите основни форми

6.2.Изграждане и организация на производствения процес

6.3.Фирмени разходи ,приходи и печалба

6.4.Дребният бизнес в основата на икономиката

7.ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.

7.1.Същност на източниците на финансиране

7.2 Други форми на финансиране

8.ПАЗАР НА ТРУДА

8.1. Характеристика на пазара на труда

8.2.Търсене и предлагане на труд

8.3.Как се договаря работната заплата

9 МАРКЕТИНГОВА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.

9.1 Що е маркетинг

9.2.Маркетингова стратегия.Маркетингова - микс

10..МЕНИДЖМЪНТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

10.1.Що е менидмънт

10.2.Фирмен мениджмънт

10.3.Структури на управление

10.4.Мениджърът- основна фигура в управлението

РАЗДЕЛ IV – МАКРОИКОНОМИКА

11.ДЪРЖАВАТА И ИКОНОМИКАТА:

11.1. Защо е необходима държавна намеса в стопанската дейност.

11.2..Функции на държавата

11.3.Същност и роля на данъците като основен източник на държавни приходи.

12.ПАРИ И ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

12.1. Същност и видове пари

12.2.Функции на парите.

12.3.Банкова система.

12.4.Как банките „създават и умножават „парите.

13.ИЗМЕРИТЕЛИ НА ИКОНОМИКАТА:

13.1.Брутен вътрешен продукт.

13.2.Измерване на БВП.

13.3.Други измерители.

14.МАКРОИКОНОМИЧЕСКА НЕСТАБИЛНОСТ:

14.1.Икономически цикли

14.2.Заетост и безработица.

14.3.Инфлация и как се ограничава нейният размер

15.ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА:

4.5.Държавен бюджет.

4.6.Фискална политика.

16.МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ

16.1.Същност и изгоди от международната търговия

16.2.Особености и тенденции в развитието на международната търговия.

16.3.Валута и валутен курс

17.ГЛОБАЛНА ИКОНОМИКА ПОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

17.1.Същност и особености на глобализацията

17.2. Форми наглобалната икономика

17.3.Глабален пазар