ikonomika

ИКОНОМИКА

ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ
ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

 Автор: Цонка Лалева

Ново издание от 2018 г.. Учебникът по "ИКОНОМИКА" - ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ е разработен по учебна програма 4765/ 01.09.2017 г. и предназначен за всички професионални направления по Икономика.

Разработен е в четири раздела:
ЛИЧНА ИКОНОМИКА;
ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ; МИКРОИКОНОМИКА;
МАКРОИКОНОМИКА.

  • Съдържанието на учебника и разпределението на часовете може да разгледате в прикачените файлове по-долу.


Цена: 12.00 лв.
ISBN: 978 954 598 167 8


Учебникът е в наличност!
GRRR

 

razpredelenie
СЪДЪРЖАНИЕ: 

Първи раздел. ЛИЧНА ИКОНОМИКА

1. ЛИЧНА ИКОНОМИКА

   1.1. Що е икономическа дейност

   1.2. Семейни финанси

   1.3. Потребителят като спестител и инвеститор

          Упражнения

Втори раздел. ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ

2. ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ

   2.1. Същност на понятието икономика

   2.2. Елементи, формиращи икономическите отношения

          - Производство и потребление

          - Потребности и дефицит

   2.3. Необходимост от избор

          Упражнения

3. ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА

   3.1. Предпоставки за формиране на икономическата система

   3.2. Основни участници в икономическата система

   3.3. Типове икономическа система

   3.4. Основни стълбове на пазарната икономическа система

          Упражнения

4. ПАЗАР И ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ

   4.1. Обща характеристика на пазара

   4.2. Пазарно търсене и влияние на цената върху него

   4.3. Пазарно предлагане и влияние на цената върху него

   4.4. Eластичност на търсенето и предлагането на пазара спрямо цената

          Упражнения

5. ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ

   5.1. Същност и формиране на равновесната цена

   5.2. Пазарен излишък

   5.3. Пазарен дефицит

          Упражнения

Трети раздел. МИКРОИКОНОМИКА

6. ПРЕДПРИЯТИЕТО КАТО ФОРМА НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА

   6.1.Същност на предприятието

   6.2. Предприятието и неговите основни форми. Малки и средни предприятия.            

   6.3. Производството като основен процес в предприятието

          Упражнения

7. ПАЗАРНИ СТРУКТУРИ

   7.1.Същност на пазарната структура

   7.2. Съвършена конкуренция

   7.3. Методи на конкурентна борба

   7.4. Несъвършени пазарни структури

          Упражнения

8. ФИРМЕНО ПРЕДЛАГАНЕ. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ НА ФИРМАТА

   8.1. Разходи на фирмата

   8.2. Приходи на фирмата. Общ, среден и пределен приход

   8.3. Печалби и загуби на фирмата

          Упражнения

9. ПАЗАР НА РЕСУРСИ

   9.1. Общи принципи на поведение на ресурсните пазари

   9.2. Търсене и предлагане на ресурси

   9.3. Цени на ресурсите и образуване на факторните доходи

          Упражнения

10. ПАЗАР НА ТРУДА

   10.1. Характеристика и особености на пазара на труда

   10.2. Търсене и предлагане на труд

            Упражнения 

 

Четвърти раздел. МАКРОИКОНОМИКА

11. ОСНОВИ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА НАУКА

   11.1.Въведение в макроикономиката       

   11.2. Макроикономическа политика. Инструменти на макроикономическата политика

   11.3. Съвкупно търсене и съвкупно предлагане

   11.4.Макроикономическо равновесие

           Упражнения 

 12. ИЗМЕРИТЕЛИ НА МАКРОИКОНОМИКАТА

   12.1. Брутен вътрешен продукт и брутен национален продукт

   12.2. Подходи за определяне на БВП

   12.3. Други измерители на макроикономиката

            Упражнения 

13. ИКОНОМИЧЕСКИ ЦИКЪЛ

   13.1. Цикличност на икономическия процес

   13.2.Структура на икономическите цикли

   13.3. Теории за цикличното развитие

            Упражнения 

14. БЕЗРАБОТИЦА

   14.1. Същност на заетостта

   14.2. Същност и измерване на безработицата

   14.3. Видове безработица

   14.4. Икономически и социални последици от безработицата

            Упражнения 

15. ИНФЛАЦИЯ

   15.1. Същност и измерване на инфлацията

   15.2.Възможни причини за инфлация

   15.3. Видове инфлация

   15.4. Антиинфлационна политика

            Упражнения 

16. ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА

   16.1. Същност  и видове на фискалната политика

   16.2. Държавен бюджет

   16.3. Същност и роля на данъците като основен източник на държавни приходи

   16.4. Бюджетен дефицит и държавен дълг

            Упражнения

17. ПАРИ И БАНКИ

   17.1. Същност  и видове пари

   17.2. Функции на парите

   17.3. Банкова система

   17.4.Как банките  създават и умножават парите

   17.5. Валута 

           Упражнения 

18. ИКОНОМИЧЕСКА РОЛЯ НА ДЪРЖАВАТА

   18.1. Защо е необходима намесата на държавата  в стопанската дейност

   18.2. Функции на държавата

            Упражнения