ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

ЗА ВСИЧКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Автори: Димитър Дончев и Николай Щерев

Ново издание от 2019 г.. Изданието е съставено по утвърдена учебна програма РД 09-4763/01.09.2017 г..
Съдържанието на "ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО" обхваща основни икономически категории и покрива всички икономически процеси и явления, които протичат в една фирма - от създаването на предприятието до маркетинга.

Изданието е структурирано в два раздела:
• ОСНОВИ НА ИКОНОМИКАТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
• ПРЕДПРИЯТИЕТО НА ПАЗАРА (МАРКЕТИНГ)

Към всяка тема са изготвени ПРЕЗЕНТАЦИИ, УПРАЖНЕНИЯ, КАЗУСИ и ТЕСТОВЕ в рамките на 5 страници, които спомагат за усвояване на материала.


Цена: 12.00 лв.razpredelenie

demoprosveta
    demoprepodawat

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗДАНИЕТО
МОЖЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ТУК!

 


I. ОСНОВИ НА ИКОНОМИКАТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
  1. ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО...............................................7   1.1. Същност на икономиката на предприятието ..................................................... 7 1.2. Икономически участници ...................................................................................... 9

2. ПРЕДПРИЯТИЕ ......................................................................................................... 15 2.1. Същност на предприятието. Фирма .................................................................... 15 2.2. Предприятието и неговата бизнес среда ........................................................... 18 2.3. Компромис между индивидуалните и общите икономически цели .............. 19 2.4. Видове предприятия ............................................................................................ 20

3. СЪЗДАВАНЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ............................................... 31 3.1. Мотиви за създаване и придобиване на предприятие .................................... 31 3.2. Предмет на дейност ............................................................................................. 33 3.3. Местоположение на предприятието .................................................................. 34 3.4. Големина на предприятието ............................................................................... 35

4. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ФАКТОРИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ........................................... 43 4.1. Обща характеристика, състав и структура на капитала .................................... 43 4.2. Състав, структура и численост на персонала  .................................................... 47 4.3. Способност и готовност за труд .......................................................................... 50

5. ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ .......................................................... 58 5.1. Себестойност и цена ............................................................................................ 58   5.2. Печалба на предприятието.................................................................................. 62 5.3. Производителност, ефективност и рентабилност ............................................. 63

6. ПРЕДПРИЯТИЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА................................................................. 73

7. ПРЕДПРИЯТИЕТО В УСЛОВИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  .........................82 7.1. Европейска икономическа интеграция .............................................................. 82 7.2. Хармонизация в икономиката на страните – членки на ЕС .............................. 83 7.3. Възможности и предизвикателства на европейската интеграция .................. 84

8. КАЧЕСТВО НА ПРОДУКЦИЯТА................................................................................ 92 8.1. Същност и значение на качеството ..................................................................... 92 8.2. Системи за управление на качеството ............................................................... 93 8.3. Фактори, които влияят върху качеството на продукцията           и конкурентоспособността .................................................................................. 95

9. СТИМУЛИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА В ПРЕДПРИЯТИЕТО ...............103 9.1. Същност, значение и принципи на стимулирането ........................................ 103 9.2. Форми и системи на заплащане ....................................................................... 104

II. ПРЕДПРИЯТИЕТО НА ПАЗАРА 

10. МАРКЕТИНГ И МАРКЕТИНГОВИ КОНЦЕПЦИИ ................................................. 112 10.1. Същност и значение на маркетинга ................................................................ 112 10.2. Мястото и ролята на маркетинга в предприятието ....................................... 113 10.3. Основни маркетингови концепции ................................................................ 114 10.4. Стратегически и тактически маркетинг .......................................................... 115

11. АНАЛИЗ НА МАРКЕТИНГОВАТА ОБКРЪЖАВАЩА СРЕДА ...........................123 11.1. Елементи на маркетинговата макросреда ..................................................... 124 11.2. Елементи на маркетинговата микросреда .................................................... 124 11.3. Вътрешна фирмена маркетингова среда ....................................................... 125

12. SWOT АНАЛИЗ ..................................................................................................... 131
12.1. Същност и значение на SWOT анализа ........................................................... 131 12.2. Превръщане на SWOT анализа в действие .................................................... 133

13. МАРКЕТИНГОВА СИСТЕМА. МАРКЕТИНГ МИКС .......................................... 141
13.1. Същност и елементи на маркетинговата система ......................................... 141 13.2. Маркетинг микс ................................................................................................ 141 13.3. Продуктова политика  ...................................................................................... 143 13.4. Дистрибуционна политика  ............................................................................. 144 13.5. Ценова политика  ............................................................................................. 146 13.6. Комуникационна  политика ............................................................................. 147

14. ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРА..................................................................................... 156 14.1. Маркетингова информационна система ........................................................ 156 14.2. Маркетингово проучване ................................................................................ 157 14.3. Набиране на първична информация .............................................................. 159 14.4. Набиране на вторична информация............................................................... 161

15. МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ .............................................................................. 170 15.1. Същност и видове стратегии ........................................................................... 170 15.2. Създаване на маркетингова стратегия ........................................................... 173

16. СЕГМЕНТИРАНЕ НА ПАЗАРА. ПОЗИЦИОНИРАНЕ ....................................... 181
16.1. Изследване на пазара ...................................................................................... 181 16.2. Сегментиране на пазара .................................................................................. 182 16.3. Видове сегментиране ...................................................................................... 183 16.4. Процедура за сегментиране (избор на целеви пазар) ................................. 184 16.5. Пазарна ниша и пазарен прозорец................................................................. 185 16.6. Позициониране на продукта на пазара ......................................................... 186

17. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.......................................................................... 193 17.1. Потребителско поведение. Видове ................................................................ 193 17.2. Процес на вземане на решения ...................................................................... 196

18. ВИДОВЕ МАРКЕТИНГ .......................................................................................... 202 18.1. Видове маркетинг ............................................................................................ 202 18.2. Интернет‐маркетинг ......................................................................................... 205 18.3. Електронна търговия ........................................................................................ 207