МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
МАРКЕТИНГ 

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
ЧАСТ ПЪРВА


( С КАЗУСИ И ЗАДАЧИ )

 Автор: Николай Щерев

Учебникът е разработен по учебната програма за дисциплината "МАРКЕТИНГ" за професионалните гимназии по икономика и учебната дисциплина "МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА", която се изучава , СОУ и училищата, работещи по програмите на JUNIOR ACHIEVEMENT.
Учебникът ще улесни работата както на преподавателите, така и на учениците за изясняване на основните маркетингови задачи в бизнеса.
Учебникът е комбинация от основни маркетингови понятия, практически и ситуационни задачи, което ще изгради у учениците необходимите знания за всеки млад икономист.

Съдържанието на учебника може да разгледате в прикачения файл долу.


Цена: 11.00 лв.ISBN: 978 954 598 127 2


Учебникът е в наличност!
GRRR


1. ВЪВЕДЕНИЕ В МАРКЕТИНГА

   1.1. Същност на маркетинга
   1.2. Роля на маркетинга
   1.3. Видове маркетинг
   1.4. Основни маркетингови концепции
   1.5. Инструменти на маркетинга
2. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА МАРКЕТИНГА
   2.1. Маркетинг на стоки (потребителски и инвестиционни)
          2.1.1. Маркетинг на потребителски стоки
          2.1.2. Маркетинг на индустриални стоки
   2.2. Маркетинг на услуги
3. МАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ
   3.1. Изследване на пазара
   3.2. Маркетингови проучвания
   3.3. Сегментиране на пазара
          3.3.1. Сегментиране на пазара на потребителски стоки и услуги
          3.3.2. Сегментиране на пазара на индустриални стоки и услуги
          3.3.3. Процедура за сегментиране
          3.3.4. Стратегии за обхващане на пазара
   3.4. Позициониране на продукта на пазара
4. СТОКОВА ПОЛИТИКА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА СТОКАТА
   4.1. Същност на стоковата политика
   4.2. Конкурентоспособност на стоката
   4.3. Стоката като маркетингов инструмент
          4.3.1. Дизайн на стоката
          4.3.2. Търговска марка на производителя или неговата стока
          4.3.3. Опаковка на продукта
          4.3.4. Съпътстващи допълнителни услуги
5. КОНЦЕПЦИЯТА „ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРОДУКТА“
   5.1. Етапи и характеристика на концепцията
          5.1.1. Жизнен цикъл на стоката
          5.1.2. Конкурентен жизнен цикъл
          5.1.3. Пазарен жизнен цикъл
   5.2. Стадии на жизнения цикъл
6. РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА НОВИ ПРОДУКТИ
   6.1. Рискът при разработване на ново изделие
   6.2. Етапи при разработване на ново изделие
   6.3. Основни принципи и организация на пробни продажби
7. ЦЕНОВА ПОЛИТИКА
   7.1. Значението на цената в условия на конкуренция
   7.2. Методи за определяне на цената
   7.3. Цели на цената, свързани с печалбата
   7.4. Цели, ориентирани към продажбите
   7.5. Цели, свързани със запазване на конкурентна позиция
8. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ В РЕАЛНИ УСЛОВИЯ
   8.1. Ценообразуване в реалното производство
   8.2. Ценообразуване на търговци на едро и дребно
   8.3. Ценообразуване в сектора на услугите
   8.4. Ценообразуване на нови продукти
9. ДИСТРИБУЦИОННА ПОЛИТИКА
   9.1. Същност на дистрибуцията
   9.2. Дистрибуционни канали
   9.3. Дистрибуционни алтернативи
   9.4. Продажбена политика
10. НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ И ЛИЧНИ ПРОДАЖБИ
   10.1. Насърчаване на продажбите
   10.2. Лични продажби
11. СЪЩНОСТ НА РЕКЛАМАТА
   11.1. Функции на рекламата
   11.2. Класификация на рекламата
   11.3. Рекламни средства и носители
12. РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕКЛАМНА КОМУНИКАЦИЯ
   12.1. Формулиране на рекламна цел
   12.2. Определяне на целевата аудитория
   12.3. Определяне на рекламния бюджет
   12.4. Избор на рекламни канали
   12.5. Съдържание на рекламното послание
   12.6. Оценка на рекламата
13. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
   13.1. Основни цели на кампаниите за връзки с обществеността
   13.2. Създаване и реализиране на план за връзки с обществеността
   13.3. Спонсорство и меценатство
14. ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ
   14.1. Интернет-маркетинг
   14.2. Директни продажби по Интернет
   14.3. Интернет-реклама