05-sbornik obshta teioriq statistika
СБОРНИК ЗАДАЧИ ПО
ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА

 Автор: Мита Георгиева

Материалът на учебника "СБОРНИК ЗАДАЧИ ПО ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА" съответства на този в учебника "ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИТСТИКАТА".
Учебникът съдържа 9 глави и указател на основните формули, използвани в учебното помагало. Всяка отделна глава е разделена на 5 основни части. 

В процеса на обучение учащите ще придобият умения, които да им дадат възможност да могат:
• Да използват статистическите данни за описание на състоянието на стопанските субекти ;
• Да актуализират, да оценяват състоянието, динамиката и факторната обусловеност ;
• Да разработват варианти за икономически решения, които обосновават проекти и програми за действие с помощта на статистическия инструментариум ;
• Да работят със статистическа документация, да съставят сведения и справки за дейността на фирмите.


Съдържанието
на учебника включва:

Понятия в общата теория на статистиката ;
Статистическо изследване ;
Статистическо описателно
Ситуационно изследване ;
Извадково статистическо изследване ;
Статистическо изследване на развитие ;
Статистическо диагностично изследване на прирасти и различия ;
Статистическо прогностично изследване ;
Статистическо изследване на хипотези ;
Статистическо изследване на зависимости ;
Работа по проекти ;
Основни статистически формули ;
Отговори на задачите за самостоятелна работа ;
Приложения.

Съдържанието на учебника може да разгледате в прикачения файл долу.


Цена: 10.00 лв.ISBN: 978 954 598 129 6


Учебникът е в наличност!
GRRR

 

1. Компютърни технологии, използвани при обработката на статистически данни.

1.1. Обща характеристика

1.2. Методични указания за работа с програмата SPSS

1.3. Решени задачи

2. Статистическо (съвкупностно) изследване с приложение на компютърни технологии

2.1. Обща характеристика

2.2. Методични указания за работа с програмата SPSS

2.3. Решени задачи

3. Статистическо описателно (ситуационно) изследване с приложение на компютърни   технологии

3.1. Обща характеристика

3.2. Методични указания за работа с програмата SPSS

3.3. Решени задачи

4. Извадково статистическо изследване

4.1. Обща характеристика

4.2. Методични указания за работа с програмата SPSS

4.3. Решени задачи

4.4. Задачи за самостоятелна работа

5. Статистическо изследване на развитие

5.1. Обща характеристика

5.2. Методични указания за работа с програмата SPSS

5.3. Решени задачи

5.4. Задачи за самостоятелна работа

6. Статистическо прогностично изследване.

6.1. Обща характеристика

6.2. Методични указания за работа с програмата SPSS

6.3. Решени задачи

6.4. Задачи за самостоятелна работа