borsi borsovioperacii
БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ

Автор: Цонка Лалева

Съдържанието на учебника "Борси и борсови операции" дава отговор на въпроси, свързани с разкриване на същността и функциите на борсата: видовете борси, технологията на борсовите сделки, състоянието и перспективите на борсовата търговия в световната икономика и в България.
Всяка тема е разяснена с интерактивни упражнения в три части, които ще спомогне на  учениците: да осмислят научената теория; да я приложа ; да проверят знанията си.

Учебникът е предназначен за всички, които изучават "Борси и борсови операции".


Съдържанието на учебника може да разгледате в прикачения файл долу.

 

 Цена: 10.00 лв.ISBN: 978 954 598 1449


Учебникът е в наличност!
GRRR


СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ В КОМУНИКАЦИИТЕ

Предговор

1. ТЪРГОВИЯ И БОРСИ

1.1. Поява на борсите

1.2. Същност и функциина борсите

1.3. Борсова стока и борсова печалба

2. ТИПОЛОГИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА НА БОРСИ­ТЕ

2.1.Критерии задиференциация

2.2. Основни типове борси

2.3. Специализираниборсови пазари

2.4. Правен статут иструктура на борсите

3. БОРСОВИ СДЕЛКИ И БОРСОВ АРБИТРАЖ

3.1. Обща характеристика на борсовите сделки

3.2. Видове борсови сделки

3.3. Финансови инструменти

3.4. Борсов арбитраж

4. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯ­ВА­НЕ И ГАРАНЦИИ  НА БОРСОВИТЕ СДЕЛКИ

4.1. Осигуряване на страните по сделките – клирингова къща

4.2. Механизъм за клирингуване на борсовите сделки

4.3. Стандартни средства за финансовоосигуряване

4.4. Застраховка на риска

5. БОРСОВИ ИНДИКАТОРИ И БОРСОВИ ПОСРЕДНИ­ЦИ

5.1. Борсови индикатори

5.2. Борсови посредници

5.3. Взаимоотношения между брокерите

6. БОРСОВА ИНФОРМАЦИЯ И АНАЛИЗ

6.1. Източници на борсова информация

6.2. Характерни особености на борсовата информация

6.3. Видове борсов анализ

7. ТЕХНОЛОГИЯ НА БОРСОВИТЕ СДЕЛКИ

7.1.Подготовка, сключване и изпълнение на борсовата сделка

7.2. Технология на сделки с реална доставка

7.3. Технология на срочните борсови сделки

8. РЕГУЛИРАНЕ НА БОРСОВАТА ТЪРГОВИЯ

8.1. Юридически предпоставки за борсова търговия

8.2. Борсови институции

8.3. Борсова инфраструктура

9. БОРСОВИ КОТИРОВКИ И ФРАНКИРОВКА НА ЦЕНИТЕ

9.1. Същност и вариации на котировката

9.2. Нормативни методи на франкиране

9.3. Вариации на борсовите цени

10. БОРСИТЕ В БЪЛГАРИЯ

10.1. История на борсите в България

10.2. Българска стокова борса

10.3. Българска фондова борса

10.4. Валутна борса

10.5. Трудова борса

Борси и борсови операции – въпроси и отговори

Повече за Лондонската метална борса