preds87

РЪКОВОДСТВО ЗА ДЕЙНОСТТА

НА МИТНИЧЕСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ

МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ
ТЕХНОЛОГИЯ НА МИТНИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ


Автор: Момчил Антов

Издание от 2016 г.. Изданието "РЪКОВОДСТВО ЗА ДЕЙНОСТТА НА МИТНИЧЕСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ" включва цялата дейност на Митническия Контрол според новия "МИТНИЧЕСКИ КОДЕКС".
Решените примери и казуси покриват всички въпроси според ДОИ и НИП за ПРОФЕСИЯТА "ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК".

Изданието ще бъде и в помощ на всички, които ще се стремят към позицията "ОДОБРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР" - ОИО.

Съдържанието на изданието може да разгледате тук:
Виж повечеЦена: 14.00 лв.


  ISBN: 978 954 598 1593

В наличност!
GRRR

СЪДЪРЖАНИЕ

1. СЪЩНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА МИТНИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ ................................... 5

1.1. Същност и обхват на митническата дейност .............................................................................. 5

2. МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ .............................................................................................................. 7

2.1. Същност на митническия контрол ................................................................................................ 7

2.2. Функции на митническия контрол ............................................................................................... 8

2.3. Правно-нормативна уредба на митническия контрол ........................................................... 10

2.4. Организация на митническия контрол ....................................................................................... 12

3. МИТНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО ......................................................................................... 16

3.1. Сътрудничество на ниво митнически администрации .......................................................... 16

3.2. Митнически конвенции .................................................................................................................. 17

3.3. Сътрудничество с други контролни институции .................................................................... 19

4. МИТНИЧЕСКО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ................................................................................................... 20

4.1. Същност на митническото задължение ...................................................................................... 20

4.2. Възникване на митническото задължение ................................................................................. 22

4.3. Обезпечаване на митническото задължение ............................................................................. 22

4.4. Погасяване на митническото задължение ................................................................................. 23

4.5. Възстановяване и опрощаване ...................................................................................................... 25

5. МИТНИЧЕСКИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ И ВНАСЯНЕ НА СТОКИ ............... 26

5.1. Подаване на Обобщена декларация за въвеждане (ОДВ) ...................................................... 27

5.2. Въвеждане на стоките ...................................................................................................................... 28

5.3. Превозване на стоките .................................................................................................................... 28

5.4. Представяне на стоките .................................................................................................................. 29

5.5. Временно складиране ..................................................................................................................... 29

5.6. Поставяне на стоките под митнически режим ......................................................................... 30

5.7. Проверки на стоките и документите .......................................................................................... 34

5.8. Вдигане на стоките .......................................................................................................................... 39

5.9. Разпореждане със стоките ............................................................................................................. 40

6. МИТНИЧЕСКИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ИЗНАСЯНЕ НА СТОКИ ........................................... 48

6.1. Подаване на декларация за заминаване .................................................................................... 48

6.2. Представяне на стоките ................................................................................................................. 51

6.3. Проверка на стоките и документите .......................................................................................... 51

6.4. Вдигане на стоките .......................................................................................................................... 52

6.5. Превозване на стоките до изходно митническо учреждение .............................................. 53

6.6. Проверки в изходно митническо учреждение (ИМУ) .......................................................... 53

6.7. Потвърждение от изходното митническо учреждение ........................................................ 54

7. МИТНИЧЕСКИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ТРАНЗИТ НА СТОКИ .............................................. 58

7.1. Външен съюзен транзит ................................................................................................................ 58

7.2. Вътрешен съюзен транзит ............................................................................................................ 59

8. МИТНИЧЕСКИ ОБЛЕКЧЕНИЯ И ПРЕФЕРЕНЦИИ ........................................................... 71

8.1. Опростени митнически процедури .......................................................................................... 71

8.2. Одобрени митнически процедури ............................................................................................ 72

8.3. Процедури за оформяне на безмитен внос ............................................................................. 74

8.4. Митнически преференции на база произход на стоките .....................................................76

9. МИТНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ .......................................................................................... 78

9.1. Търговски документи .................................................................................................................... 78

9.2. Транспортни документи .............................................................................................................. 79

9.3. Митнически документи ............................................................................................................... 82

9.4. Други документи ............................................................................................................................ 87

10. МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ................................................................................ 90

10.1. Същност на митническото представителство ....................................................................... 90

10.2. Условия за допускане на представителите до митническото производство ................. 90

10.3. Права и задължения на митническите представители ....................................................... 93

11. АКЦИЗИТЕ КАТО ОБЕКТ НА КОНТРОЛ ОТ СТРАНА НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ”

11.1. Обхват на контрола върху акцизите ...........................................................................................95

11.2. Видове проверки върху акцизите ............................................................................................... 96

11.3. Субекти на акцизното облагане .................................................................................................. 98

12. УПРАЖНЕНИЯ ................................................................................................................................. 101

Приложения ............................................................................................................................................... 109