mitnicheskiposrednik

РЪКОВОДСТВО ЗА ДЕЙНОСТТА

НА МИТНИЧЕСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ

МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ
ТЕХНОЛОГИЯ НА МИТНИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ


Автор: Момчил Антов

 • Ново издание от 2021 г.. Изданието "РЪКОВОДСТВО ЗА ДЕЙНОСТТА НА МИТНИЧЕСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ" включва теоретични разработки за всичките 18 теми според НИП, над 250 броя примерни ТЕСТОВЕ и ЗАДАЧИ за изпита по теория, както и цялата дейност на Митническия контрол според НОВИЯ МИТНИЧЕСКИ КОДЕКС.

 • Последният раздел на ръководството е предназначен за часовете по практика и включва 12 примерни задания за изпита по практика с решени примери и казуси, които покриват всички ВЪПРОСИ СПОРЕД ДОИ и НИП НА ПРОФЕСИЯТА "ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК" – ЗАПОВЕД № РД 09 – 3613/ 31.12.2020г..

 • Изданието ще бъде в помощ на всички, които ще се стремят към позицията "ОДОБРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР" (ОИО)

  Съдържанието на учебника може да разгледате тук:
  Виж повечеЦена: 15.00 лв.  ISBN: 978 954 598 1593

В наличност!
GRRR

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. ПРЕДПРИЯТИЕТО
 1. ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Същност на икономиката на предприятието

1.2. Икономически участници

 1. ПРЕДПРИЯТИЕ

2.1. Същност на предприятието. Фирма

2.2. Предприятието и неговата бизнес среда

2.3. Компромис между индивидуалните и общите икономически цели

2.4. Видове предприятия

 1. СЪЗДАВАНЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

3.1. Мотиви за създаване и придобиване на предприятие

3.2. Предмет на дейност

3.3. Местоположение на предприятието

3.4. Големина на предприятието

 1. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ФАКТОРИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

4.1. Обща характеристика, състав и структура на капитала

4.2. Състав, структура и численост на персонала

4.3. Способност и готовност за труд

 1. ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

5.1. Себестойност и цена

5.2. Печалба на предприятието

5.3. Производителност, ефективност и рентабилност

 1. ПРЕДПРИЯТИЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА
 2. КАЧЕСТВО НА ПРОДУКЦИЯТА

7.1. Същност и значение на качеството

7.2. Системи за управление на качеството

7.3. Фактори, които влияят върху качеството на продукцията и конкурентоспособността

 1. СТИМУЛИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА В ПРЕДПРИЯТИЕТО

8.1. Същност, значение и принципи на стимулирането

8.2. Форми и системи на заплащане

 1. ФИНАНСИ И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
 1. ФИНАНСИРАНЕ И ИНВЕСТИРАНЕ

9.1. Финансиране и видове финансиране

9.2. Инвестиране и видове инвестиции

 1. КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ

10.1. Операции на кредитни институции

10.2. Видове кредити

 1. БОРСИ И БОРСОВА ДЕЙНОСТ

11.1. Характеристика на борсите и видове борси

11.2. Стокова борса

11.3. Капиталов пазар в България

11.4. Участници на капиталовия пазар

11.5. Пазар на ценни книжа

11.6. Валутна борса (валутен пазар)

 1. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ И ПЛАНИРАНЕ НА ФИРМАТА

12.1. Същност и задачи на финансовия анализ

12.2. Видове финансов анализ

12.3. Същност и видове финансово планиране

12.4. Методи за финансово планиране

III. ДАНЪЧНА СИСТЕМА

 1. ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

13.1. Държавните приходи и източници за тяхното придобиване

13.2. Държавни разходи

 1. ДАНЪЦИ

14.1. Същност, функции и видове на данъците

14.2. Преки имуществени данъци

14.3. Преки подоходни данъци

14.4. Косвени данъци

14.5. Данъкоподобни приходи

14.6. Неданъчни приходи

 1. МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

15.1. Приходи на общините

15.2. Взаимоотношения на предприятието с местните бюджети

 1. СОЦИАЛНА СИСТЕМА
 1. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

16.1. Същност на социалното осигуряване

16.2. Принципи на социалното осигуряване

16.3. Основни понятия и категории, свързани със социалното осигуряване

 1. ПРАВНИ ОСНОВИ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

17.1. Правни основи на социалното осигуряване

17.2. Организиране и управление на социалното осигуряване

17.3. Финансово устройство на фонд „Обществено осигуряване"

 1. ВИДОВЕ ОСИГУРЯВАНЕ

18.1. Осигурителен риск

18.2. Видове осигурителни рискове в България, гарантирани с осигурителна защита

18.3. Здравно осигуряване

18.4.особености на осигуряването на различните категории осигурени лица. Видове покрити рискове за всяка категория

 1. ЗАСТРАХОВАНЕ
 1. СЪЩНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНЕТО. РИСК И РИСКОВА ПОЛИТИКА

19.1. Същност на застраховането

19.2. Риск и рискова политика в застраховането

 1. ПРАВНИ ОСНОВИ НА ЗАСТРАХОВАНЕТО. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР

20.1. Правна уредба на застрахователните отношения

20.2. Застрахователен договор

20.3. Регулиране на застрахователния процес

 1. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ИНСТИТУТИ И ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВКИ

21.1. Застрахователен пазар

21.2. Видове застраховки