org upr turgoviqta
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
НА ТЪРГОВИЯТА

 Автор: Ваня Димитрова

"ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА" покрива съдържанието на Учебната програма по "ИКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ".

Стремежът е всички специалности, които изучават "ТЪРГОВИЯ", да разполагат със съвременни материали за обучение.

Всяка Тема е разяснена с интерактивни Упражнения в три части, които ще спомогнат на учениците да осмислят научената теория, да я приложат, както и да проверят знанията си.

Съдържанието на изданието може да разгледате тук:
Виж повече


Цена: 12.00 лв.ISBN: 9978 954 598 1418

В наличност!
GRRR


1. Развитие на търговията – исторически преглед

- В света
- В България
2. Търговията като стопанска дейност
2.1. Характеристика на търговията
2.2. Същност на търговския сектор
2.3. Класификация на търговските фирми
2.4. Характеристика на търговеца
2.5. Търговски дружества
2.6. Тенденции в развитието на търговията
3. Търговска политика
3.1. Същност
3.2. Политика на търговията в глобален аспект
3.3. Инструменти за защита на търговията в условията на глобализация                                    
3.4. Политика на търговията на ниво предприятие

4. ЦЕНОВАТА ПОЛИТИКА КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ТЪРГОВСКАТА ПОЛИТИКА
4.1. Същност на ценова политика
4.2. Същност на цените
4.3. Ценообразуващи фактори
4.4. Видове цени
4.4.1. Цени на производител
4.4.2. Цени на търговеца - цени на едро и дребно
4.5. Рентабилност и ценообразуване - търговски отстъпки, ценови увеличения.
Ценови намаления, търговски надбавки

5. Дистрибуционната политика като елемент на търговскaта политика
5.1. Същност на дистрибуционната политика
5.2. Структура на дистрибуционната система
5.2.1. ПОДСИСТЕМА Физическа дистрибуция
5.2.2. ПОДСИСТЕМА Управление на дистрибуцията
5.3. Дистрибуцията в условията на глобалната икономика

6. Дистрибуцията като стратегия
6.1. Цели на дистрибуцията
6.2. Дистрибуционни канали
6.2.1. Видове канали
6.2.2. Избор на канал
6.2.3. Класификация на дистрибуционните канали
6.3. Посредниците в дистрибуцията
6.3.1. Същност и значение
6.3.2. Функциите на посредниците
6.4. Видове дистрибуционни стратегии
6.5 Изисквания към равнището на контрол
7. Организация на търговската дейност в предприятието
7.1. Организиране на търговската дейност в зависимост от търговската стратегия и икономическия сектор
7.2. Видове търговски организации в зависимост от икономическия сектор
7.3. Видове търговски организации в зависимост от мащаба на дейността
7.4. Функции на търговията на дребно и на търговията на едро
7.5. Вътрешна и външна търговска функция на предприятието
8. Информационните и комуникационните технологии в помощ на търговията
8.1. Електронен бизнес - същност и предпоставки
8.2. Немагазинни продажби по телефона
8.3. Електронна търговия
8.4. База данни за клиентите
9. Дистрибуционна мрежа
9.1. Елементи на дистрибуционната мрежа
9.2. Видове дистрибуционни мрежи
9.3 Взаимоотношения между различните агенти - сътрудничество и конфликти
Правни
10. Търговски единици
10.1. Разнообразие и характеристика на търговските единици
10.2. Типизация на магазините според организацията на търговската площ
10.3. Организиране
10.4. Мърчандайзинг
10.5. Организиране на дейността върху търговската площ
11. Търговски екип
11.1. Мисия на търговския екип
11.2. Фронт офис и бек офис
11.3. Цели и стратегии на търговския екип
11.4. Стимулиране на търговския екип
12. Последователност и ефективност на дистрибуцията
12.1. Подготовка и организиране на дистрибуционната мрежа
12.2. Избор на дистрибуционната стратегия
12.3. Външната логистика като алтернативен канал за дистрибуция
12.4. Оценка на дистрибуционната мрежа
13. Логистика
13.1. Логистична система
13.2. Дейности във логистичната фирма
13.3. Логистичен център
13.4. Логистични дейности в производственото предприятие
13.4.1. Управление на снабдяването като логистична функция
13.4.2 УПРАВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ПОТОЦИ И ЗАПАСИ

14. Управление на стоковите запаси
14.1. Цели на УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ И МАТЕРИАЛНИТЕ ПОТОЦИ
14.2. Финансови аспекти на управлението на запасите
14.3. Влияние на управлението на материалния поток
14.4. Модели на управление на запасите
14.5. Оптимизиране управлението на запасите
14.6. Системи за управление на стоковите запаси