schetovodnist
СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
С ПРИЛОЖЕНИЕ

 Автор: Светла Павлова

"СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ" е разработен по Учебната програма за професия "СЧЕТОВОДИТЕЛ" с цел да подпомогне изучаването на "ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ" при задължителната професионална подготовка.
П
редназначено е за учениците от Професионалните Гимназии по Икономика и за всички, които изучават тази дисциплина.

Съобразено е с последните промени в материята на "СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ", а ч
рез учебния материал се усвояват знания за Теория на Счетоводните Стандарти и тяхното практическо приложение.

Всеки Стандарт е илюстриран с РЕШЕНИ ПРИМЕРИ И ЗАДАЧИ.
Решените задачи за самостоятелна работа са интерактивни. Те развиват умения за практическа работа при прилагане на Счетоводните стандарти.


Съдържанието на изданието може да разгледате тук:
Виж повечеЦена: 12.00 лв.

 
ISBN: 13978 954 598 1074  

В наличност!
GRRR
 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ
СТАНДАРТИ ЗА
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 16 – ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 17 – ЛИЗИНГ

СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 11 - ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО

СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 38 – НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 4 – ОТЧИТАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИТЕ

СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 22 – БИЗНЕСКОМБИНАЦИИ

СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 28 – ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 31 – ОТЧИТАНЕ НА ДЯЛОВЕ В СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОБХВАТ
СС 40 – ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ

СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 2 – ОТЧИТАНЕ НА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ

СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ОБЕЗЦЕНКА И ПРОВИЗИИ

СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 36 – ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ

СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 37 – ПРОВИЗИИ, УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И УСЛОВНИ АКТИВИ

СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ДОХОДИ НА ПЕРСОНАЛА

СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 19 – ДОХОДИ НА ПЕРСОНАЛА

СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА

СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 24 – ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА

СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДАРЕНИЯ И ПОМОЩИ

СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 20 – ОТЧИТАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДАРЕНИЯ И
ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ПОМОЩ


СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ПРИХОДИ

СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 18 – ПРИХОДИ

СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ЕФЕКТИ ОТ ПРОМЕНИ ВЪВ ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ И
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 21 – ЕФЕКТИ ОТ ПРОМЕНИ ВЪВ ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ

СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 32 – ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 1 – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 34 – МЕЖДИННО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 10 – СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 7 – ОТЧЕТИ ЗА ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 8 – НЕТНИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ ЗАГУБИ ЗА ПЕРИОДА, ФУНДАМЕНТАЛНИ ГРЕШКИ И ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 12 – ДАНЪЦИ ОТ ПЕЧАЛБАТА

СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 13 – ОТЧИТАНЕ ПРИ ЛИКВИДАЦИЯ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 9 – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА
С НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 27 – КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И
ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 41 – СЕЛСКО СТОПАНСТВО