8
СЧЕТОВОДСТВО

СБОРНИК С РЕШЕНИ ЗАДАЧИ - ТОМ 1

Автори: Богдана Костадинова и Йордана Стамберова

Издание от 2016 г.. Сборникът по "СЧЕТОВОДСТВО" - ТОМ 1 съдържа решени и нерешени Задачи по "ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ". Поредицата от Сборници по "СЧЕТОВОДСТВО" идва да запълни дългогодишната празнина от тези помагала. Целта е да се направи връзка между
"ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ" и "СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО".

Съдържанието на Сборника включва задачи за:

ОБЕКТИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
СПОСОБНА БАЛАНСОВОТО ОБОБЩАВАНЕ 
СИСТЕМА НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ
ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОПЕРАЦИИ
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
ОЦЕНКА И КАЛКУЛАЦИЯ
ТЕКУЩО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНИЯ ПРОЦЕС В ПРЕДПРИЯТИЕТО

Съдържанието на изданието може да разгледате тук:
Виж повечеЦена: 12.00 лв.ISBN: 978 954 598 1616

В наличност!
 GRRR

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗДАНИЕТО
МОЖЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ТУК!РАЗДЕЛ І: ОБЕКТИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

Тема 1: Активите на предприятието като обект на счетоводството.

Тема 2: Пасивите на предприятието като обект на счетоводството.

Тема 3: Стопанските операции и процеси като обект на счетоводството.

РАЗДЕЛ ІІ: СПОСОБ НА БАЛАНСОВОТО ОБОБЩАВАНЕ

Тема 1: Балансовото обобщаване като елемент на методологията на счетоводството.

Същност и форми на баланса.

Тема 2: Съдържание, строеж и структура на счетоводния баланс. Видове счетоводни баланси.

Тема 3: Влияние на стопанските операции върху съдържанието и структурата на счетоводния баланс.

РАЗДЕЛ ІІІ: СИСТЕМА НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ

Тема 1: Съдържание, структура и форми на счетоводните сметки.

Тема 2: Сметкоплан – принципи на изграждане.

РАЗДЕЛ ІV: КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ И СЧЕТОВОДНИТЕ СТАТИИ

Тема 1: Двойното записване като елемент на методологията на счетоводството.

Тема 2: Кореспонденция на счетоводните сметки. Счетоводни статии.

РАЗДЕЛ V: ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОПЕРАЦИИ

Тема 1: Оформяне, движение и съхраняване на документите.

Тема 2: Класификация на счетоводните документи. Попълване на счетоводни документи.

РАЗДЕЛ VІ: ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Тема 1: Ред за провеждане на инвентаризациите.

Тема 2: Отчитане на инвентаризациите. Документи.

РАЗДЕЛ VІІ: ОЦЕНКА И КАЛКУЛАЦИЯ – СПОСОБИ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ

Тема 1: Оценяването и калкулирането като елементи на методологията на счетоводството.

РАЗДЕЛ VІІІ: ТЕКУЩО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

Тема 1: Текущо и систематично счетоводно отчитане

Тема 2: Оборотни ведомости.

Тема 3: Счетоводни грешки и начини за тяхното изправяне.

РАЗДЕЛ ІХ: КЛАСИФИКАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ

Тема 1: Класифициране на счетоводните сметки според връзката им със СБ, според

степента на обобщаване, според икономическата им същност и според предназначението им.

РАЗДЕЛ ХІ: ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНИЯ ПРОЦЕС В ПРЕДПРИЯТИЕТО

Тема 1: Техника, технология и организация на счетоводния процес.

Тема 2: Счетоводни регистри и форми.

Тема 3: Организационни основи на счетоводството в предприятието.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Тестове за самоподготовка

2. Задачи с попълване на документи

3. Обобщаващи задачи за работа в екип

4. Примерна анкета за оценка на работата на учениците и учителите

5. Схеми за активи, пасиви /капитали/, счетоводен баланс, оборотна ведомост, мемориален ордер.