05-sbornik obshta teioriq statistika
СБОРНИК ЗАДАЧИ ПО
ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА

 АВТОР: МИТА ГЕОРГИЕВА

Учебният материал в "СБОРНИК ЗАДАЧИ ПО ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА" съответства на този в "ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИТСТИКАТА". Сборникът съдържа 9 глави и указател на основните формули. Всяка отделна глава е разделена на 5 основни части.

В процеса на обучение учащите ще придобият умения, които да им дадат възможност да могат:
•Да използват статистическите данни за описание на състоянието на стопанските субекти
•Да актуализират, да оценяват състоянието, динамиката и факторната обусловеност
•Да разработват варианти за икономически решения, които обосновават проекти и програми за действие с помощта на статистическия инструментариум
•Да работят със статистическа документация, да съставят сведения и справки за дейността на фирмите

Съдържанието
на Сборника включва:
• Понятия в общата теория на статистиката
• Статистическо изследване
• Статистическо описателно
• Ситуационно изследване
• Извадково статистическо изследване 
• Статистическо изследване на развитие 

• Статистическо диагностично изследване на прирасти и различия
• Статистическо прогностично изследване
• Статистическо изследване на хипотези

• Статистическо изследване на зависимости
• Работа по проекти
• Основни статистически формули
• Отговори на задачите за самостоятелна работа
• Приложения


Съдържанието на изданието може да разгледате тук:
Виж повече


Цена: 12.00 лв.ISBN: 978 954 598 129 6

В наличност!
GRRR

 

1. Компютърни технологии, използвани при обработката на статистически данни.

1.1. Обща характеристика

1.2. Методични указания за работа с програмата SPSS

1.3. Решени задачи

2. Статистическо (съвкупностно) изследване с приложение на компютърни технологии

2.1. Обща характеристика

2.2. Методични указания за работа с програмата SPSS

2.3. Решени задачи

3. Статистическо описателно (ситуационно) изследване с приложение на компютърни   технологии

3.1. Обща характеристика

3.2. Методични указания за работа с програмата SPSS

3.3. Решени задачи

4. Извадково статистическо изследване

4.1. Обща характеристика

4.2. Методични указания за работа с програмата SPSS

4.3. Решени задачи

4.4. Задачи за самостоятелна работа

5. Статистическо изследване на развитие

5.1. Обща характеристика

5.2. Методични указания за работа с програмата SPSS

5.3. Решени задачи

5.4. Задачи за самостоятелна работа

6. Статистическо прогностично изследване.

6.1. Обща характеристика

6.2. Методични указания за работа с програмата SPSS

6.3. Решени задачи

6.4. Задачи за самостоятелна работа