ТЪРГОВСКО ПРАВО
ТЪРГОВСКО ПРАВО


Автори: Георги Стефанов и Христо Дочев  

Издание от 2019 г.. Изданието "ТЪРГОВСКО ПРАВО" е съставено съгласно Учебните Програми - заповед № РД 09-2391/14.09.2018г., № РД 09-2430/ 14.09.2018г., № РД 09-2576/14.09.2018г., № РД 09-2568/14.09.2018г. на Министерство на Образованието и Науката.
Изданието е резултат от необходимостта да се предоставят знания по теория и практика за специфична професионално подготовка по "ТЪРГОВСКО ПРАВО".

Търговските правоотношения, възникват като следствие от търговски взаимоотношения, които са предмет на усвояване във всички специалности от професия "ИКОНОМИСТ", професия "ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО" и професия "ФИНАНСИСТ".

Към всяка ТЕМА са изготвени УПРАЖНЕНИЯ, КАЗУСИ и ТЕСТОВЕ в рамките на 5 страници, които спомагат за усвояване на материала.
 Цена: 15.00 лв.
ISBN: 978 954 598 1746

В наличност!
Учебникът е в наличност!

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗДАНИЕТО
МОЖЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ТУК!

 

Раздел I. ТЪРГОВСКО ПРАВО
1. ТЪРГОВСКОТО ПРАВО В СИСТЕМАТА НА ПРАВОТО 
1.1. Същност на търговското право 
1.2. Система на търговското право 
1.3. Източници на търговското право
1.4. Методи за правно регулиране на търговското право 
2. КАЧЕСТВОТО ТЪРГОВЕЦ 
2.1. Същност на понятието търговец
2.2. Видове търговци 
2.3. Лица, които не са търговци
3. ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 
3.1. Същност на търговското предприятие
3.2. Права и задължения
3.3. Фактически отношения 
3.4. Сделки с търговско предприятие 
4. ТЪРГОВСКА ФИРМА 
4.1. Същност на търговската фирма
4.2. Седалище и адрес 
4.3. Регистрация
5. КЛОН НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
5.1. Същност на понятието клон на търговско предприятие 
5.2. Клон на чуждестранно лице 
Раздел II. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
6. СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА ТЪРГОВСКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 
6.1. Същност на търговското представителство
6.2. Сравнение на търговското представителство с представителството в гражданското право и с дистрибутора
7. ТЪРГОВСКИ УПРАВИТЕЛ (ПРОКУРИСТ) 
8. ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИК. ТЪРГОВСКИ ПОМОЩНИК
8.1. Обикновен търговски пълномощник
8.2. Търговски помощник 
9. САМОСТОЯТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ 
9.1. Същност на понятието самостоятелен търговски представител 
9.2. Права и задължения на търговския представител 
9.3. Видове самостоятелни търговски представители
10. ТЪРГОВСКИ ПОСРЕДНИК
10.1. Същност на търговския посредник
10.2. Права и задължения на търговския посредник
10.3. Други видове посредници 
Раздел III. ВИДОВЕ ТЪРГОВЦИ 11. ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ
12. ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
12.1. Обща характеристика на търговските дружества
12.2. Видове търговски дружества
12.3. Имущество на търговските дружества
13. СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО 
13.1. Същност на събирателното дружество
13.2. Учредяване на събирателното дружество 
13.3. Права и задължения на съдружниците
13.4. Отговорност на съдружниците
13.5. Прекратяване на събирателното дружество
14. КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО 
14.1. Същност на командитното дружество
14.2. Учредяване на командитно дружество
14.3. Права и задължения на съдружниците
14.4. Прекратяване на дейността на командитното дружество
15. ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
15.1. Същност на дружеството с ограничена отговорност 
15.2. Учредяване на ООД
15.3. Капитал на ООД
15.4. Права и задължения на съдружниците
15.5. Органи на управление на ООД 
15.6. Прекратяване на ООД
16. АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
16.1. Същност. Учредяване на АД
16.2. Права и задължения на акционерите
16.3. Акции – понятие, видове 
16.4. Облигации 
16.5. Увеличаване и намаляване на акционерния капитал
16.6. Управление на АД
16.7. Капитал на АД
16.8. Прекратяване на дейността на АД
17. КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО С АКЦИИ
17.1. Същност на командитното дружество
17.2. Учредяване на командитното дружество 
17.3. Задължения и отговорности
18. КОНСОРЦИУМ И ХОЛДИНГ
18.1. Консорциум
18.2. Холдинг 
19. КООПЕРАЦИИ 
19.1. Същност на кооперацията
19.2. Учредяване на кооперацията
19.3. Права и задължения на членовете
19.4. Органи за управление
19.5. Преобразуване
19.6. Прекратяване на дейността на кооперацията
Раздел IV. ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ. ДОГОВОРИ
20. ТЪРГОВСКА СДЕЛКА 
20.1. Същност 
20.2. Сключване на търговската сделка
20.3. Изпълнение и неизпълнение на задълженията по сделката
20.4. Видове търговски сделки според търговския закон 
21. ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ И НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ТЪРГОВСКИТЕ СДЕЛКИ
22. ТЪРГОВСКИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ. ОСОБЕНИ ЗАЛОЗИ 
22.1. Банкова гаранция
22.2. Търговски залог 
22.3. Право на задържане 
22.4. Особен залог 
23. ТЪРГОВСКА ПРОДАЖБА 
23.1. Същност и правен режим
23.2. Договор за търговска продажба
23.3. Видове продажба 
24. ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ. ВИДОВЕ ЛИЗИНГ
24.1. Същност 
24.2. Финансов лизинг
24.3. Оперативен лизинг
25. КОМИСИОНЕН ДОГОВОР
25.1. Същност на комисионния договор
25.2. Задължения по договора
25.3. Встъпване в изпълнителска сделка 
26. ДОГОВОР ЗА ЗАСТРАХОВКА
26.1. Същност на застраховането 
26.2. Застрахователен договор 
Раздел V. ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
27. СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ 
28. ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ СПРЯМО ДЛЪЖНИКА И ТРЕТИ ЛИЦА (КРЕДИТОРИТЕ)
29. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ