Автобиографии на част от авторите, с които работи ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН

Автори


Мита Георгиева


Мита Георгиева е дългогодишен преподавател по различни икономически и статистически дисциплини в НАЦИОНАЛНАТА ФИНАНСОВО - СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ, гр.София и хоноруван преподавател по статистика в катедра "Статистика и иконометрия" към факултет "Управление и Информатика" в УНСС - гр. София.

Работи във ФОНДАЦИЯ "ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ" като Директор „Образователни програми и обучения”. За своя професионализъм , новаторско мислене и високи постижения като преподавател по предприемачески програми на Джуниър Ачийвмънт и е присъдена международна награда "Учител на Света".
Тя е експерт по професионално образование и обучение, НАПОО към МС, придобит "Първи клас квалификация", МОМН, носител на почетно отличие "Неофит Рилски" на МОМН.
Член на постоянна комисия по финанси и бюджет, както и на постоянна комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичен Общински Съвет.
Автор е на над 18 учебника и множество научни публикации в областите: "Теория на статистиката", "Статистика на търговията", "Статистика на индустрията", "Статистически и математически методи в икономиката, както и по методика на преподаване на икономическите дисциплини".

Мита Георгиева е автор на изданията:

• "ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА"

• "СБОРНИК ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА"
• "СТАТИСТИКА НА ТЪРГОВИЯТА"
• "МЕТОДИЧНО РЪКОВОДСТВО СТАТИСТИКА - SPSS"
• "МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА"
• "СТАТИСТИКА НА ИНДУСТРИЯТА"Проф. Д.ИК.Н. Кирил Тодоров

Проф. Кирил Тодоров е преподавател по "Индустриален Мениджмънт" и "Предприемачество" в УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО (УНСС)  - гр. София. Ръководител е на катедра "Предприемачество" и Директор на Института за развитие на предприемачеството към УНСС.

Председател е на УС на Българската Асоциация за Развитие на Мениджмънта и Предприемачеството (БАРМП).
Вицепрезидент за България на Европийския съвет по Дребен Бизнес и Предприемачество.
Съветник на годишната международна конференция по предприемаческо образование и обучение - "INTENT".
Автор е на десетки публикации у нас и в чужбина в областта на "Мениджмънта" и "Предприемачеството". Координатор и партньор по международни проекти. Дългогодишен консултант на български фирми и фирми с чуждестранно участие.

Проф. Кирил Тодоров е автор на изданието:

• "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ"Проф. д-р Георги Стефанов

Проф. Георги Стефанов е професор във ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „Св. Св. Кирил и Методий“, доктор по право. Работи в областта на Търговско право, Гражданско право, Кооперативно право, Търговска несъстоятелност, Европейско дружествено право. Автор е и е участвал в написването на учебници по право.

Проф. д-р Георги Стефанов е автор на изданията:


• "ОСНОВИ НА ПРАВОТО"
"ФИРМЕНО ПРАВО"

Доц. Любен Иванов Петров

Доц. Любен Петров е доктор по икономика и дългогодишен университетски преподавател. Преподавател е в СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “Д. А. Ценов” и Международно висше бизнес училище – Ботевград по дисциплините: „Основи на счетоводството”, „Стандарти за финансово отчитане” и „Отчитане на сделки с финансови инструменти”. Автор е на над 80 публикации – монографии, студии, статии, учебници и учебни помагала. Ангажиран е с подготовката на дипломанти, специализанти, докторанти и педагогически кадри за средните икономически училища в страната. За цялостната си учебно-преподавателска и научноизследователска дейност е награждаван многократно, вкл. и с държавен орден „Кирил и Методий” ІІ степен.

Доц. Любен Петров е автор на изданията:Доц. Николай Щерев

Доц. Николай Щерев е доктор по икономика и редовен доцент в БИЗНЕС ФАКУЛТЕТА на УНСС - гр. София. Основните дисциплини, по които преподава, са свързани с организиране, управление и провеждане на маркетингови решения в бизнес организациите, както и с функциониране на самите бизнес организации. Водещите му учебници са по Икономика на предприятието, Маркетинг, Маркетингови изследвания и Управление на маркетинга. Работи в областта на конкуретоспособността на фирмата и на нейните продукти; развитие на фирмите и растеж на икономиката; индустриален растеж и индустриална политика; маркетинг и маркетингова политика на предприятията; организиране и управление на маркетинга в предприятията. Автор е на редица учебници за професионални гимназии в областта на "Маркетинга".Биляна Койчева

Биляна Койчева преподава от 2003 г. в НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО - БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, гр. София. Завършила е „Икономика“ в УНСС, има следдипломни квалификации по „Право“ в ИСК на УНСС и „Информатика и информационни технологии“ в СУ. Участва в разработването на учебни програми по отделни дисциплини на специалност "Електронна търговия" и "Национална изпитна програма" за същата специалност.


Ани Главчева

Ани Главчева е преподавател по "Информационни технологии" в Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия „Арх. Камен Петков“ – гр. Пловдив. Автор е на учебни програми и ръководство в областта на електронната търговия.Ангелина Габровска

Ангелина Габровска е главен учител в Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „ Йордан Захариев” гр. Кюстендил. Работи в областта на Интелектуализация и интензификация на обучението по икономическите дисциплини в т.ч.: Актуални проблеми на икономическата теория, актуални проблеми на социологията, реториката, актуални проблеми и подходи в теорията на образованието, актуално психологически проблеми, педагогическа етика, съвременни проблеми на търговската дейност, методика на обучение по организация и технология на търговската дейност. Автор е на първото по рода си интерактивно помагало по икономически дисциплини – Интерактивна тетрадка по „Стокознание”.Ваня Димитрова

Ваня Димитрова е преподавател по икономически дисциплини в Професионална гимназия по лека промишленост и икономика – „Атанас Буров” в гр. Горна Оряховица по дисциплините: Икономика на предприятието, Статистика, Организация на търговското предприятие и търговските плащания. Работи по предприемаческите програми на Джуниър Ачийвмънт България. Автор е на учебника по „Организация и управление на търговията”.Гергана Деренцева

Гергана Деренцева работи като преподавател по икономически дисциплини и право, както и помощник-директор по учебната дейност в Професионална гимназия по икономика "Иван Илиев" – Благоевград. Базов учител е на студенти по икономически дисциплини от ЮЗУ "Неофит Рилски". Провежда изследвания в областта на „Диагностика на постиженията на учениците при използване на самостоятелна работа в обучението по право”.Даниела Манчева

Даниела Манчева е дългогодишен преподавател в НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО - БАНКОВА ГИМНАЗИЯ,
гр. София
по различни дисциплини в областта на банковото дело. Председател и член на работни групи на НАПОО към МОН за разработване на проекти за Държавни образователни изисквания и учебни програми по професии “Финансист”, “Икономист-Мениджър”, “Счетоводна отчетност”, Посредник в митническата дейност”. Автор е на редица учебници за професионални гимназии и помагала в областта на Банковото дело и Банковите услуги.Людмил Георгиев

Людмил Георгиев е треньор консултант по "Мениджмънт на продажбите". Специлизирал е ”Мениджмънт на продажбите” в Центъра за обучение по мениджмънт и търговия IFOGECO – Франция: Методика на обучението; Мениджмънт на малки и средни предприятия; Интернет- холдинга завършва курс за бизнес-треньор дистанционно обучение в Интернет- холдинга. Автор е на учебно помагало по "Технология на ефективните продажби - търговски техники".Проф. д-р Стефан Минчев Вачков

Проф. Стефан Вачков е автор на първите у нас научни изследвания на: стопанската природа на банковото предприятие ; банковото производство и банковите услуги ; стратегическия банков мениджмънт ; банковия маркетинг ; банковия контролинг ;  банковите бизнес модели. Ръководител катедра "Финанси" при ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – гр. Варна. Специализирал Банково дело и Банков мениджмънт в Института по швейцарско банково дело към Цюрихския университет.Светла Павлова

Светла Павлова е дългогодишен преподавател по различни икономически дисциплини в НАЦИОНАЛНАТА ФИНАНСОВО - СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ, гр.София и неин заместник ДИР
ЕКТОР. Автор е на множество издания. За цялостната си преподавателска кариера е награждавана многократно, като е носител на ПОЧЕТНО ОТЛИЧИЕ "НЕОФИТ РИЛСКИ" за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета от Министерство на Образованието и Науката на Република България.