СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ - ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
ОБЩА ТЕОРИЯ НА
СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ

ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

АВТОР: ЛЮБЕН ПЕТРОВ

Издание от 2016 г.. Изданието "ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ" е Ново преработено издание на "ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО". Тук са изнесени всички нови промени, съобразени с постановките на новия Закон за Счетоводството от 01.01.2016 г. по Учебната Програма на Министерство на Образованието и Науката.

Предназначено е за всички икономически Професии и Специалности на Професионалните Гимназии, в които се изучава "ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ" и "ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО", като
е съобразен също така и с програмата на "Junior Achievement".

"ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ" е претърпял промяна и от методична гледна точка, където всички Теми са разработени според урочната система.
След всеки Урок има Упражнения, като са включени решени и нерешени Задачи, Тестове, Казуси, Игрословици, както и изготвяне на първични носители на счетоводната информация.
Задачите са интерактивни, което ще допринесе за развитие на счетоводни умения за практическа работа, както и за работа в екип.


Съдържанието на изданието може да разгледате тук:
Виж повече


Цена: 15.00 лв.
ISBN: 97895 4598 1609

В наличност!
Учебникът е в наличност!


                                                                  СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗДАНИЕТО
                                                                        МОЖЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ТУК!


               

РАЗДЕЛ І: ОБЕКТИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

Тема 1: Активите на предприятието като обект на счетоводството.

Тема 2: Пасивите на предприятието като обект на счетоводството.

Тема 3: Стопанските операции и процеси като обект на счетоводството.

РАЗДЕЛ ІІ: СПОСОБ НА БАЛАНСОВОТО ОБОБЩАВАНЕ

Тема 1: Балансовото обобщаване като елемент на методологията на счетоводството.

Същност и форми на баланса.

Тема 2: Съдържание, строеж и структура на счетоводния баланс. Видове счетоводни

Тема 3: Влияние на стопанските операции върху съдържанието и структурата на

РАЗДЕЛ ІІІ: СИСТЕМА НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ

Тема 1: Съдържание, структура и форми на счетоводните сметки.

Тема 2: Сметкоплан – принципи на изграждане.

РАЗДЕЛ ІV: КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ И СЧЕТОВОДНИТЕ

Тема 1: Двойното записване като елемент на методологията на счетоводството.

Тема 2: Кореспонденция на счетоводните сметки. Счетоводни статии.

РАЗДЕЛ V: ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОПЕРАЦИИ

Тема 1: Оформяне, движение и съхраняване на документите.

Тема 2: Класификация на счетоводните документи. Попълване на счетоводни документи.

РАЗДЕЛ VІ: ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Тема 1: Ред за провеждане на инвентаризациите.

Тема 2: Отчитане на инвентаризациите. Документи.

РАЗДЕЛ VІІ: ОЦЕНКА И КАЛКУЛАЦИЯ – СПОСОБИ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ

Тема 1: Оценяването и калкулирането като елементи на методологията на

РАЗДЕЛ VІІІ: ТЕКУЩО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

Тема 1: Текущо и систематично счетоводно отчитане

Тема 2: Оборотни ведомости.

Тема 3: Счетоводни грешки и начини за тяхното изправяне.

РАЗДЕЛ ІХ: КЛАСИФИКАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ

Тема 1: Класифициране на счетоводните сметки според връзката им със СБ, според

степента на обобщаване, според икономическата им същност и според предназначението

РАЗДЕЛ ХІ: ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНИЯ ПРОЦЕС В ПРЕДПРИЯТИЕТО

Тема 1: Техника, технология и организация на счетоводния процес.

Тема 2: Счетоводни регистри и форми.

Тема 3: Организационни основи на счетоводството в предприятието.

1. Тестове за самоподготовка

2. Задачи с попълване на документи

3. Обобщаващи задачи за работа в екип

4. Примерна анкета за оценка на работата на учениците и учителите

5. Схеми за активи, пасиви /капитали/, счетоводен баланс, оборотна ведомост,

мемориален ордер.