osnsche91
ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

ПО ДИСЦИПЛИНАТА
"ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ"

АВТОР: ЛЮБЕН ПЕТРОВ

С ПРИЛОЖЕНИЕ:
ТЕСТОВЕ, КАЗУСИ, ЗАДАЧИ И
СТАНДАРТНИ АЛГОРИТМИ ЗА
САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА И САМОКОНТРОЛ

Автори: Славка Петрова и Диана Илиева

Изданието "ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО" е съставено съгласно Учебната Програма на Министерство на Образованието и Науката.
П
редназначено е за учениците от всички икономически Професии и Специалности на Професионалните Гимназии, както и за всички, които изучават дисциплините "ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ" и "ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО"

Задачите в приложения Сборник са интерактивни. Те развиват счетоводните умения за практическа работа и за работа в екип. Изданието е съобразено и с програмата на "Junior Achievement".

Съдържанието на изданието може да разгледате тук:
Виж повече

 


Цена: 15.00 лв.ISBN: 978 954 598 110 4

В наличност!
Учебникът е в наличност!Глава 1. СЧЕТОВОДСТВОТО КАТО ИНФОРМАЦИОННА И КОНТРОЛНА СИСТЕМА

   1.1. Обща характеристика на стопанската отчетност като система за информация
   1.2. Същност, поява и развитие на стопанската отчетност
   1.3. Отчетни измерители и клонове на стопанската отчетност

Глава 2. ОБЕКТИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

   2.1. Имуществото на предприятието като обект на счетоводството
   2.2. Нормативна уредба на счетоводството в България
   2.3. Съдържание, състав и структура на активите и капитала на предприятието. Условни активи и пасиви. Стопански операции и процеси

Глава 3. СПОСОБ НА БАЛАНСОВОТО ОБОБЩАВАНЕ

   3.1. Обща характеристика на методологията на счетоводството
   3.2. Балансовото обобщаване като елемент на методологията на счетоводството. Същност и форма на балансовото обобщаване
   3.3.Съдържание, строеж и структура на счетоводния баланс. Балансови схеми. Видове счетоводни баланси
   3.4.Влияние на стопанските операции върху съдържанието и структурата на счетоводния баланс

Глава 4. СИСТЕМА НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ

   4.1. Системата на счетоводните сметки като елемент на методологията на счетоводството
   4.2. Същност и значение на счетоводните сметки. Съдържание, структура
и форми на счетоводните сметки

Глава 5. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ И СЧЕТОВОДНИ СТАТИИ

   5.1. Двойното записване като елемент на методологията на счетоводството. Същност и логически основи на двойното записване
   5.2. Кореспонденция на счетоводните сметки и счетоводни статии

Глава 6. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОПЕРАЦИИ

   6.1. Документирането като елемент на методологията на счетоводството – същност и практическа реализация
   6.2. Оформяне, движение и съхраняване на документите. Албум на първичните счетоводни документи
   6.3. Класификация на счетоводните документи

Глава 7. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

   7.1. Същност и значение на инвентаризирането. Видове инвентаризации
   7.2. Ред за провеждане на инвентаризациите, документиране и отчитане на резултатите

Глава 8. ОЦЕНКА, КАЛКУЛАЦИЯ И СВОДКА – СПОСОБИ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ

   8.1. Оценяването и калкулирането като елементи на методологията на счетоводството
   8.2. Сводка на отчетните данни като елемент на методологията на счетоводството

Глава 9. ТЕКУЩО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

   9.1. Текущо счетоводно отчитане. Хронологичното счетоводно отчитане – същност и функции
   9.2. Систематично счетоводно отчитане – същност и видове
   9.3. Оборотни ведомости
   9.4. Счетоводни грешки и начини за тяхното изправяне

Глава 10. КЛАСИФИКАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ

   10.1. Основи на класифицирането на счетоводните сметки
   10.2. Сметкоплан – съдържание и принципи на изграждане

Глава 11. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНИЯ ПРОЦЕС В ПРЕДПРИЯТИЕТО

   11.1. Техника, технология и организация на счетоводния процес
   11.2. Счетоводни регистри и счетоводни форми
   11.3. Организационни основи на счетоводството в предприятието. Счетоводна политика

Глава 12. СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

   12.1. Счетоводни стандарти. Национални счетоводни стандарти
   12.2. Международни счетоводни стандарти

ТЕСТОВЕ, КАЗУСИ, ЗАДАЧИ И СТАНДАРТНИ АЛГОРИТМИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА