БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ
БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

ДЕЛОВО ОБЩУВАНЕ,
  ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Автори: Емилия Шаренска и Милка Ризова

Изданието "БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ" е основно преработено и допълнено с всички въпроси от Учебните Програми за 2017 / 2018 г. и е препоръчано от Министерство на Образованието и Науката за направление "СЕКРЕТАРСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ОФИС ДЕЙНОСТИ"

Учебният материал е предназначен за учениците от Професионалните Гимназии, СОУ и всички, които изучават дисциплината "БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ".

Всяка Тема е илюстрирана с примери и ЗАДАЧИ.
Тук може да научите и да упражните:

• МЕЖДУЛИЧНОСТНО ДЕЛОВО ОБЩУВАНЕ
• АДМИНИСТРАТИВНА ЕТИКА, КАКТО И ОФОРМЯНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ДОКУМЕНТИ

• КОМУНИКАЦИИТЕ - ПИСМЕНИ И ГОВОРИМИ


Съдържанието на изданието може да разгледате тук:
Виж повече


Цена: 15.00 лв.ISBN: 978 954 598 125 8

В наличност!
GRRR

СЪДЪРЖАНИЕ


ВЪВЕДЕНИЕ В
КОМУНИКАЦИИТЕ

СЪЩНОСТ НА КОМУНИКАЦИИТЕ. ПРИНЦИПИ

БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ

БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

МЕЖДУЛИЧНОСТНО ДЕЛОВО ОБЩУВАНЕ

Стил на комуникация

Мотивация

АДМИНИСТРАТИВНА ЕТИКА

ПСИХОЛОГИЯ НА ОБЩУВАНЕТО

ВЕРБАЛНИ КОМУНИКАЦИИ

ГОВОР И РЕЧ. РЕЧЕВИ ЕТИКЕТ

ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ЕТИКЕТ ПРИ ПРЯК КОНТАКТ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЕЧТА. ОРАТОРСКО МАЙСТОРСТВО

ДЕЛОВО ОБЩУВАНЕ ПО ТЕЛЕФОНА. ТЕЛЕФОНЕН ЕТИКЕТ

ДЕЛОВО ОБЩУВАНЕ ПРИ МОБИЛНИТЕ КОМУНИКАЦИИ. ЕТИКЕТ

ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ

БАРИЕРИ И ДЕФОРМАЦИИ В КОМУНИКАЦИИТЕ

ЛЪЖАТА КАТО СОЦИАЛЕН ФЕНОМЕН

НЕВЕРБАЛНИ КОМУНИКАЦИИ

СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ

ЕЛЕМЕНТИ НА НЕВЕРБАЛНИТЕ ПОСЛАНИЯ

ПИСМЕНИ КОМУНИКАЦИИ

ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ОТ ГРАМАТИКАТА В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК,
КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЯТ ПРИ ПИСМЕНИТЕ КОМУНИКАЦИИ

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ

Стопански писма

Примерни образци за стопански писма според БДС

Примерни образци на документи по БДС

ОБЩОАДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Служебна бележка

Удостоверение

Пълномощно

ДОКУМЕНТИ ЗА РАБОТА

Молба/заявление

Автобиография (CV)

Мотивация. Мотивационно писмо

Препоръка

Международни стандарти в писмените комуникации

ЕЛЕКТРОННИ БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ

Интернет в организацията

Електронни комуникации

Електронна поща

Нетикет

МЕЖДУФИРМЕНИ БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

Бизнес отношения с клиенти и доставчици. Да разбираме взаимния интерес

Да печелим преговори

Фирмената култура и фирмените ценности – условие за успех

Спорът в бизнеса

Конфликтите и тяхното решаване. Лице в лице с опонента

Общуването със специални категории хора

Комуникациите с обществеността. Говорителската институция

Печат. Електронни медии

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ СЪБИРАНИЯ

БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ С ЧУЖДЕСТРАННИ ПАРТНЬОРИ

КУРСОВИ ПРОЕКТИ