https://www.martilen.com/martilen/images/stories/2018/biznesk.png

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

ЗА ВСИЧКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Автори: Емилия Шарeнска и Милка Ризова

Издание от 2018 г.. Изданието "БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ" е съставено съгласно Учебната Програма от 2017г. - заповед № РД 09-5128/07.09.2017г. на Министерство на Образованието и Науката.
Предназначено е за учениците от ВСИЧКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ, които изучават предмета "БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ".
Изданието не е предназначено за направление "Секретарски и административни офис дейности".

Учебният материал е разделен на два дяла:
"ОСНОВИ НА БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИТЕ" и
"ОРГАНИЗАЦИЯТА И КОМУНИКАЦИИТЕ В НЕЯ".
Материалът изяснява същността на различните видове вербална комуникация и функциите им в деловите и неформални среди, както и основите на писмената кореспонденция и стандартите за справочно-информационни и общоадминистративни документи.

Към всяка ТЕМА са изготвени УПРАЖНЕНИЯ, КАЗУСИ И ТЕСТОВЕ, в рамките на 5 страници, които спомагат за усвояване на материала.

Съдържанието на изданието може да разгледате тук:
Виж повече


Цена: 16.00 лв.


demoprosveta


razpredelenie
/Ако желаете да получите примерно годишно
разпределение в word - файл ни пишете на e-mail /

 ISBN: 978 954 598 1715

В наличност!
GRRR

 


І. ОСНОВИ НА БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИТЕ

1. СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ

   1.1. Комуникацията като процес. Елементи на комуникацията

   1.2. Принципи на комуникацията

   1.3. Видове комуникации

2. ПРЕГЛЕД НА КОМУНИКАТИВНИТЕ УМЕНИЯ

   2.1. Същност и значение на комуникативните умения. Самооценка на комуникативните умения.

   2.2. Стил на комуникация

3. ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ

   3.1. Същност на ефективната комуникация

   3.2. Бариери и деформации в комуникациите

   3.3. Техники за ефективна комуникация

4. НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ

   4.1. Същност, значение, функции и принципи на невербалната комуникация

   4.2. Паралингвистични символи

   4.3. Езикът на тялото

   - Жестове

   - Ръкостискане

   - Мимика

   - Поглед

   - Усмивка

   - Поза

   - Пространство (разстояние)

   - Външен вид

   4.4. Междукултурна невербална бизнес комуникация

5. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЕЧТА. ОРАТОРСКО МАЙСТОРСТВО

   5.1. Говор и реч. Речеви етикет

   5.2. Етапи при съставяне на речеви послания

   5.3. Социолингвистични похвати за съставяне на убедителни послания

 ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯТА И КОМУНИКАЦИИТЕ В НЕЯ

1. КОМУНИКАЦИИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

   1.1. Същност, значение, основни принципи и функции на комуникациите в организацията

   1.2. Видове комуникации в организацията

   1.3. Дейности на управлението, свързани с комуникацията

   1.4. Вътрешните комуникации – фактор за ефективното управление на човешките ресурси в организацията

   1.5. Комуникационни стратегии

   1.6. Административна етика

2. НЕФОРМАЛНА КОМУНИКАЦИЯ. КОМУНИКАЦИЯ В ЕКИП

   2.1. Основни комуникационни канали (официални и неофициални)

   2.2. Работа в екип и комуникации. Вътрешна и външна среда на екипа

   2.3. Основни проблеми при работа в екип и начини за подобряване на комуникацията в екипа

   2.4. Необходими знания и умения за ефективна комуникация в екип

3. ДЕЛОВИ СРЕЩИ И СЪБИРАНИЯ

   3.1. Видове делови срещи и събирания: оперативки, заседания, събрания

   3.2. Подготовка на делова среща

   3.3. Провеждане на делова среща. Етапи. Документация. Документиране

   3.4. Участие в делова среща

4. ДЕЛОВО ОБЩУВАНЕ ПО ТЕЛЕФОНА И МОБИЛНИТЕ КОМУНИКАЦИИ

   4.1. Значението на телефона като бизнес инструмент

   4.2. Телефонен етикет. Правила и норми на телефонната култура

   4.3. Структура на делови разговор по телефона

   4.4. Видеотелефони. Видеоконферентната връзка

5. УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ

   5.1. Същност и особености на конфликтите

   5.2. Типове конфликти

   5.3. Причини за конфликти

   5.4. Структура на конфликта и развитие на конфликтната ситуация

   5.5. Управление на конфликтите

   5.6. Стилове за разрешаване на конфликти

   5.7. Комуникацията в екипа като инструмент за избягване и разрешаване на конфликти

6. ПРЕГОВОРИТЕ КАТО ФОРМА ЗА ДЕЛОВО ОБЩУВАНЕ

   6.1. Фази на преговорите. Подготовка на преговорите. Размяна на информация

   6.2. Техники за водене на преговори. Техники на питане

   6.3. Етикет на деловите срещи, разговори и преговори

   6.4. Стратегия и тактика на деловото общуване в процеса на преговарянето

   6.5. Резултати от преговорите: договореност, споразумение, документация и документиране

   6.6. Характеристики на ефективния преговарящ

7. ПИСМЕНИ КОМУНИКАЦИИ. ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

   7.1. Основни понятия. Видове документи

   7.2. Основни правила от граматиката в българския език, които трябва да се спазват при писмените комуникации

   7.3. Стил, форма и съдържание на документите

   7.4. Създаване на документи – съставяне, оформяне и проверка на отпечатаното

   7.5. Регистрация на документите

8. СПРАВОЧНО - ИНФОРМАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ. СТАНДАРТИ

   8.1. Доклад. Докладна записка

   8.2. Отчет. Протокол. Справка. Служебно (делово) писмо

   8.3. Стопански писма. Поръчки. Запитвания. Рекламации. Покани

9. ОБЩОАДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ. СТАНДАРТИ

   9.1. Служебна бележка

   9.2. Удостоверение

   9.3. Пълномощно

   9.4. Декларация

10. КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА

   10.1. Комуникативни умения при кандидатстване за работа

   10.2. Умението да представим себе си

   10.3. Заявление. Автобиография

   10.4. Мотивационно писмо / Мотивация. Препоръка

11. БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИТЕ И НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

   11.1. Интернет и бизнес комуникацията в организацията

   11.2. Електронната кореспонденция

   11.3. Нетикет

   11.4. Социалните мрежи и бизнес комуникацията. Корпоративна социална мрежа

   11.5. Платформи за комуникации и съвместна работа