makroikonomika
МАКРОИКОНОМИКА

С КАЗУСИ И ЗАДАЧИ

 Автор: Методи Кънев

Учебният материал по "МАКРОИКОНОМИКА" е предназначен за всички Професии и Специалности от Професионалните Икономически Гимназии, които изучават дисциплината "МАКРОИКОНОМИКА".
Учебният материал е написан да улесни учениците да усвоят дисциплината по най-достъпния начин.

Съдържанието
му е обогатено с
ТЕСТОВЕ, КАЗУСИ, ЗАДАЧИ и включва:

• ВЪВЕДЕНИЕ В "МАКРОИКОНОМИКАТА"
• ПАРИ И БАНКИ
• ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА

• МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
• ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
• ВАЛУТНА СИСТЕМА
• ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ДРУГИ
 


Съдържанието на изданието може да разгледате тук:
Виж повече


                                        Цена: 15.00 лв.                                  
ISBN: 954 598 096 6

                                       В наличност!
                                              GRRR

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ В МАКРОИКОНОМИКАТА

1. Макроикономика и политика: предмет, цели и инструменти

   1.1. Макроикономика и макроикономическа теория: обект,предмет и функции

   1.2. Основни приоритети и цели на Макроикономиката

   1.3. Mодели на макроикономическия анализ

   1.4. Макроикономическа политика

2. Измерване на макроикономическата активност

   2.1. Основни индикатори на равнището на съвкупното производство:
Брутен вътрешен продукт (БВП) и Брутен национален продукт (БНП)

   2.2. Подходи за измерване на БВП (БНП)

   2.3. Номинален и реален, фактически и потенциален БВП

Ч а с т ІІ - РАВНИЩЕ НА СЪВКУПНОТО ПРОИЗВОДСТВО. МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ

3. Съвкупно предлагане и равнище на производството
   3.1. Класическа концепция за функциониране на икономиката: принципи и хипотези

   3.2. Същност и детерминанти на съвкупното предлагане

   3.3. Краткосрочна крива на съвкупното предлагане – влияние на цените

   3.4. Дългосрочна крива на съвкупното предлагане

4. Съвкупни разходи, съвкупно търсене и равнище на производството

   4.1. Кейнсианска концепция за функциониране на икономиката.

Роля на съвкупните разходи и съвкупното търсене

   4.2. Потребление и спестяване

   4.3. Брутни вътрешни инвестиции

   4.4. Автономни правителствени разходи

   4.5. Чист износ

   4.6. Обобщаваща функция на съвкупни разходи

5. Макроикономическо равновесие

   5.1. Макроикономическо равновесие. Видове и модели за изучаване

   5.2. Класически модели на макроикономическото равновесие

   5.3. Кейнсиански модели на макроикономическото равновесие

   5.4. Мултипликационен ефект от изменение на инвестициите

   5.5. Обобщаващ модел “Съвкупен доход – съвкупни разходи”


Ч а с т ІІІ - МАКРОИКОНОМИЧЕСКА НЕСТАБИЛНОСТ

6. Икономически цикли

   6.1. Обща характеристика на цикличното развитие на икономиката

   6.2. Причини на икономическия цикъл

7. Заетост и безработица

   7.1. Същност, фактори и структурни изменения в заетостта. Пълна заетост

   7.2. Безработица – същност, измерване и подходи за обяснение

   7.3. Видове безработица и мерки за преодоляването

8. Инфлация

   8.1. Същност и измерване на инфлацията. Видове инфлация

   8.2. Разходна инфлация и инфлация на търсенето

   8.3. Подходи за обяснение на инфлацията

   8.4. Инфлация и безработица: крива на Филипс

   8.5. Ефекти на инфлацията и антиинфлационна политика


Ч а с т ІV - МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ

9. Пари и банки. Търсене и предлагане на пари

   9.1. Възникване, еволюция и функции на парите

   9.2. Структура и функции на банковата система

   9.3. Търсене на пари. Графичен модел

   9.4. Предлагане на пари

   9.5. Паричен пазар

   9.6. Капиталов пазар

   9.7. Парична политика

10. Фискална политика

   10.1. Цели, инструменти и видове фискална политика

   10.2. Ефект на правителствените разходи. Разходен мултипликатор

   10.3. Ефект на данъците. Данъчен мултипликатор и мултипликатор на балансирания бюджет

   10.4. Бюджетен дефицит и държавен дълг: ефект на изтласкване на частните инвестиции

Ч а с т V - ВЛИЯНИЕ НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИЯ СЕКТОР 
ВЪРХУ НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА

11. Външна търговия – детерминанти, ефекти и политика

   11.1. Обща характеристика на външната търговия

   11.2. Специализация и изгоди от външната търговия

   11.3. Влияние на външната търговия върху икономическия растеж.

   Външнотърговски мултипликатор

   11.4. Външнотърговска политика

12. Валутна система и международен валутен пазар

   12.1. Валутна система и валутни курсове

   12.2. Валутни пазари: търсене, предлагане и равновесие

   12.3. Детерминанти на валутния курс

   12.4. Платежен баланс

   12.5. Уравновесяване на платежния баланс

13. Икономически растеж

   13.1. Същност, измерване и значение на икономическия растеж

   13.2. Фактори на икономическия растеж

   13.3. Динамика и механизми на икономическия растеж.

   (Исторически етапи на изменение)

   13.4. Типове икономически растеж

   13.5. Обобщение: политика на растеж


Указател на абревиатурите от английски език