ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

ЗА ВСИЧКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Автори: Димитър Дончев и Николай Щерев

Ново издание от 2019 г.. Изданието е съставено по утвърдена учебна програма РД 09-4763/01.09.2017 г..
Съдържанието на "ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО" обхваща основни икономически категории и покрива всички икономически процеси и явления, които протичат в една фирма - от създаването на предприятието до маркетинга.

Изданието е структурирано в два раздела:
• ОСНОВИ НА ИКОНОМИКАТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
• ПРЕДПРИЯТИЕТО НА ПАЗАРА (МАРКЕТИНГ)

Към всяка тема са изготвени ПРЕЗЕНТАЦИИ, УПРАЖНЕНИЯ, КАЗУСИ и ТЕСТОВЕ в рамките на 5 страници, които спомагат за усвояване на материала.


Цена: 14.00 лв. 1    2

razpredelenie

/Ако желаете да получите примерно годишно разпределение в word - файл ни пишете на e-mail /

demoprosveta
    demoprepodawat

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗДАНИЕТО
МОЖЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ТУК!

 


I. ОСНОВИ НА ИКОНОМИКАТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Същност на икономиката на предприятието

1.2. Икономически участници 

2. ПРЕДПРИЯТИЕ

2.1. Същност на предприятието. Фирма

2.2. Предприятието и неговата бизнес среда

2.3. Компромис между индивидуалните и общите икономически цели

2.4. Видове предприятия

3. СЪЗДАВАНЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

3.1. Мотиви за създаване и придобиване на предприятие 

3.2. Предмет на дейност

3.3. Местоположение на предприятието

3.4. Големина на предприятието 

4. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ФАКТОРИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

4.1. Обща характеристика, състав и структура на капитала

4.2. Състав, структура и численост на персонала

4.3. Способност и готовност за труд

5. ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

5.1. Себестойност и цена

5.2. Печалба на предприятието

5.3. Производителност, ефективност и рентабилност

6. ПРЕДПРИЯТИЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА

7. ПРЕДПРИЯТИЕТО В УСЛОВИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

7.1. Европейска икономическа интеграция 

7.2. Хармонизация в икономиката на страните – членки на ЕС

7.3. Възможности и предизвикателства на европейската интеграция 

8. КАЧЕСТВО НА ПРОДУКЦИЯТА

8.1. Същност и значение на качеството

8.2. Системи за управление на качеството

8.3. Фактори, които влияят върху качеството на продукцията           и конкурентоспособността 


9. СТИМУЛИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА В ПРЕДПРИЯТИЕТО

9.1. Същност, значение и принципи на стимулирането

9.2. Форми и системи на заплащане 

II. ПРЕДПРИЯТИЕТО НА ПАЗАРА 

10. МАРКЕТИНГ И МАРКЕТИНГОВИ КОНЦЕПЦИИ

10.1. Същност и значение на маркетинга

10.2. Мястото и ролята на маркетинга в предприятието

10.3. Основни маркетингови концепции

10.4. Стратегически и тактически маркетинг 

11. АНАЛИЗ НА МАРКЕТИНГОВАТА ОБКРЪЖАВАЩА СРЕДА

11.1. Елементи на маркетинговата макросреда

11.2. Елементи на маркетинговата микросреда

11.3. Вътрешна фирмена маркетингова среда 

12. SWOT АНАЛИЗ 

12.1. Същност и значение на SWOT анализа

12.2. Превръщане на SWOT анализа в действие 

13. МАРКЕТИНГОВА СИСТЕМА. МАРКЕТИНГ МИКС 


13.1. Същност и елементи на маркетинговата система

13.2. Маркетинг микс

13.3. Продуктова политика 

13.4. Дистрибуционна политика

13.5. Ценова политика   

13.6. Комуникационна  политика 

14. ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРА

14.1. Маркетингова информационна система

14.2. Маркетингово проучване

14.3. Набиране на първична информация

14.4. Набиране на вторична информация

15. МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ

15.1. Същност и видове стратегии

15.2. Създаване на маркетингова стратегия 

16. СЕГМЕНТИРАНЕ НА ПАЗАРА. ПОЗИЦИОНИРАНЕ 

16.1. Изследване на пазара 

16.2. Сегментиране на пазара

16.3. Видове сегментиране

16.4. Процедура за сегментиране (избор на целеви пазар)

16.5. Пазарна ниша и пазарен прозорец

16.6. Позициониране на продукта на пазара 

17. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

17.1. Потребителско поведение. Видове

17.2. Процес на вземане на решения 

18. ВИДОВЕ МАРКЕТИНГ

18.1. Видове маркетинг

18.2. Интернет‐маркетинг

18.3. Електронна търговия