Ikonomika predpriatieto 2020

ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

СПЕЦИАЛНОСТ
"ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ"
ЗА ДВУГОДИШНО ОБУЧЕНИЕ ОТ 144 УЧЕБНИ ЧАСА

Автори: Димитър Дончев, Цонка Лалева и Даниела Манчева

Ново издание от 2020 г.. Изданието "ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО" е съставено съгласно Учебната Програма - заповед № РД 09 – 2103/23.08.2019г. на Министерство на Образованието и Науката.

• Съдържанието е с комплексен характер и има за цел да формира познания за съвременното предприятие, като елемент на европейската и на глобалната икономика.

• Всичко за предприятието е проследено от създаването до връзките му със всички икономически дейности от външния свят – данъчно облагане, осигуряване и застраховане, в зависимост от законовата и социална среда

• Изданието е структурирано в 5 раздела:

– ПРЕДПРИЯТИЕ
– ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
– ДАНЪЧНА СИСТЕМА
– СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
– ЗАСТРАХОВАНЕ

• Може да се използва от специалност „Икономика и мениджмънт“ 3451204 от професионално направление код 345 ”Администрация и управление“.

• Към всяка тема са изготвени ПРЕЗЕНТАЦИИ, УПРАЖНЕНИЯ, КАЗУСИ и ТЕСТОВЕ в рамките на 5 страници, които спомагат за усвояване на материала.

• Изданието е структурирано в 5 раздела и е предназначено за обучение за 11 и за 12 клас.

Съдържанието на изданието може да разгледате тук:
Виж повече                                                                          


 
Цена: 18.00 лв. 1           2


ISBN: 978 954 598 1784

 В наличност!
Учебникът е в наличност!

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗДАНИЕТО
МОЖЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ТУК!

 


I. ПРЕДПРИЯТИЕТО

1. ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Същност на икономиката на предприятието

1.2. Икономически участници

2. ПРЕДПРИЯТИЕ

2.1. Същност на предприятието. Фирма

2.2. Предприятието и неговата бизнес среда

2.3. Компромис между индивидуалните и общите икономически цели

2.4. Видове предприятия

3. СЪЗДАВАНЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

3.1. Мотиви за създаване и придобиване на предприятие

3.2. Предмет на дейност

3.3. Местоположение на предприятието

3.4. Големина на предприятието

4. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ФАКТОРИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

4.1. Обща характеристика, състав и структура на капитала

4.2. Състав, структура и численост на персонала

4.3. Способност и готовност за труд

5. ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

5.1. Себестойност и цена

5.2. Печалба на предприятието

5.3. Производителност, ефективност и рентабилност

6. ПРЕДПРИЯТИЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА

7. КАЧЕСТВО НА ПРОДУКЦИЯТА

7.1. Същност и значение на качеството

7.2. Системи за управление на качеството

7.3. Фактори, които влияят върху качеството на продукцията и конкурентоспособността

8. СТИМУЛИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА В ПРЕДПРИЯТИЕТО

8.1. Същност, значение и принципи на стимулирането

8.2. Форми и системи на заплащане

II. ФИНАНСИ И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

9. ФИНАНСИРАНЕ И ИНВЕСТИРАНЕ

9.1. Финансиране и видове финансиране

9.2. Инвестиране и видове инвестиции

10. КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ

10.1. Операции на кредитни институции

10.2. Видове кредити

11. БОРСИ И БОРСОВА ДЕЙНОСТ

11.1. Характеристика на борсите и видове борси

11.2. Стокова борса

11.3. Капиталов пазар в България

11.4. Участници на капиталовия пазар

11.5. Пазар на ценни книжа

11.6. Валутна борса (валутен пазар)

12. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ И ПЛАНИРАНЕ НА ФИРМАТА

12.1. Същност и задачи на финансовия анализ

12.2. Видове финансов анализ

12.3. Същност и видове финансово планиране

12.4. Методи за финансово планиране

III. ДАНЪЧНА СИСТЕМА

13. ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

13.1. Държавните приходи и източници за тяхното придобиване

13.2. Държавни разходи

14. ДАНЪЦИ

14.1. Същност, функции и видове на данъците

14.2. Преки имуществени данъци

14.3. Преки подоходни данъци

14.4. Косвени данъци

14.5. Данъкоподобни приходи

14.6. Неданъчни приходи

15. МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

15.1. Приходи на общините

15.2. Взаимоотношения на предприятието с местните бюджети

IV. СОЦИАЛНА СИСТЕМА

16. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

16.1. Същност на социалното осигуряване

16.2. Принципи на социалното осигуряване

16.3. Основни понятия и категории, свързани със социалното осигуряване

17. ПРАВНИ ОСНОВИ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

17.1. Правни основи на социалното осигуряване

17.2. Организиране и управление на социалното осигуряване

17.3. Финансово устройство на фонд „Обществено осигуряване"

18. ВИДОВЕ ОСИГУРЯВАНЕ

18.1. Осигурителен риск

18.2. Видове осигурителни рискове в България, гарантирани с осигурителна защита

18.3. Здравно осигуряване

18.4. Oсобености на осигуряването на различните категории осигурени лица. Видове покрити рискове за всяка категория

V. ЗАСТРАХОВАНЕ

19. СЪЩНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНЕТО. РИСК И РИСКОВА ПОЛИТИКА

19.1. Същност на застраховането

19.2. Риск и рискова политика в застраховането

20. ПРАВНИ ОСНОВИ НА ЗАСТРАХОВАНЕТО. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР

20.1. Правна уредба на застрахователните отношения

20.2. Застрахователен договор

20.3. Регулиране на застрахователния процес

21. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ИНСТИТУТИ И ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВКИ

21.1. Застрахователен пазар

21.2. Видове застраховки