Sbornik dokumenti bankovo delo
СБОРНИК ДОКУМЕНТИ ПО БАНКОВО ДЕЛО

УЧЕБНА БАНКА И УЧЕБНА ПРАКТИКА ЗА 11-ТИ КЛАС

 Автори: Даниела Манчева и Диана Стоянова

Изданието "СБОРНИК ДОКУМЕНТИ ПО БАНКОВО ДЕЛО 11.КЛАС" обхваща учебния материал по практика от 1 до 10 тема от програмата по "БАНКОВО ДЕЛО" за 11-ти клас.

Окомплектован е с всички необходими образци на банкови документи, което ще улесни преподавателите.

Всяка Тема е разработена с примерно попълнени документи, които съпътстват банковите операции, което ще помогне на учениците да придобият компетенции за професионална реализация в Банка.

Сборникът ще бъде в помощ на преподавателите и учениците, които изучават "БАНКОВО ДЕЛО" и на всички "служители" в Учебно-тренировъчните Банки, както и при обучение по Банките в действие по програмите на "Junior Achievement".

Съдържанието на изданието може да разгледате тук:
Виж повече


Цена: 15.00 лв.ISBN: 978 954 598 1401

В наличност!
GRRR1. ВЪВЕДЕНИЕ

2. РАЗВИТИЕ НА БАНКОВОТО ДЕЛО

3. БАНКОВA СИСТЕМА

4. ТЪРГОВСКИ БАНКИ 

   4.1. Търговско име, функции и дейности на търговска банка

   4.2. Банков „чадър”. Формиране на банкови пакети

   4.3. Запазване на търговска марка

   4.4. Място на рекламата в банковата дейност

   4.5. Длъжности в търговска банка

   4.6. Кандидатстване за работа в банка

   4.7. Изготвяне на документи за кандидатстване за работа в търговска банка

   4.8. Постъпване на работа въз основа на избор и конкурс

   4.9. Документи за назначаване на работа

   4.10. Трудово възнаграждение

   4.11. Работно време, почивки и отпуски

   4.12. Командироване на банкови служители

   4.13. Банкова кореспонденция

   4.14. Документи за покупка на офис оборудване

5. БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ КАТО СУБЕКТ НА БАНКОВОТО ПРАВО 

   5.1. Търговските банки в България

   5.2. Учредяване на търговска банка

   5.3. Документи за вписване в търговския регистър

   5.4. Набирателна сметка при учредяване на ново дружество

   5.5. Документи за получаване на банков лиценз

   5.6. Администратор на лични данни

   5.7. Отношения на банките с Националната агенция по приходите (НАП)

   5.8. Вътрешен банков контрол

6. ВЛОГОНАБИРАТЕЛНА И ДЕПОЗИТНА ДЕЙНОСТ НА БАНКА

   6.1. Проучване на влоговите и депозитните продукти за физически лица

   6.2. Консултиране на банкови клиенти относно условията и документите за приемане и обслужване на влогове и депозити на физически лица

   6.3. Проучване на депозитните продукти за юридически лица

   6.4. Консултиране на банкови клиенти относно условията и документите за приемане и обслужване на депозити за юридически лица

   6.5. Проучване на банкови продукти, свързани с ползване на банков сейф от физически лица

   6.6. Проучване на банкови продукти, свързани с ползване на банков сейф от юридически лица

   6.7. Документи за застраховане на влогове и депозити срещу финансов риск

7. КРЕДИТНА ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКАТА БАНКА 

   7.1. Проучване на кредитните продукти за физически лица

   7.2. Консултиране на клиенти за отпускане на потребителски кредит

   7.3. Документи за искане на потребителски кредит

   7.4. Проучване и анализ на кредитоспособността на физическите лица

   7.5. Сключване на кредитна сделка

   7.6. Проучване на кредитните продукти за юридически лица

   7.7. Консултиране на клиенти за отпускане на кредити за юридически лица

   7.8. Документи за искане на кредит от юридическо лице

   7.9. Проучване и анализ на кредитоспособността на юридически лица

   7.10. Документи за сключване на кредитна сделка с юридически лица

8. АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА БАНКОВО ФИНАНСИРАНЕ 

   8.1. Проучване на лизингови продукти за физически лица

   8.2. Документи за предоставяне на лизинг на физически лица

   8.3. Проучване на лизингови продукти за юридически лица

   8.4. Документи за предоставяне на лизинг на юридически лица

   8.5. Факторинг – проучвания и документи

9. ВЪТРЕШНО ПЛАТЕЖНО ДВИЖЕНИЕ

   9.1. Проучване на условията на банките, свързани с разплащателните сметки

   9.2. Консултиране на клиенти във връзка с разплащателните сметки

   9.3. Документи за откриване на разплащателна сметка

   9.4. Документи за извършване на касови операции

   9.5. Документи за закриване на банкова сметка

   9.6. Условия и документи за ползване на банкова касета за получаване на документи и банкова кореспонденция
          (пощенски сейф)

   9.7. Документи за плащане с наличен превод и плащане в брой по банкова сметка

   9.8. Документи за кредитен превод

   9.9. Документи за директен дебит

   9.10. Задължения на банковите служители при изпълнението на преводи

   9.11. Условия и документи за издаване и обслужване на кредитни карти

   9.12. Условия и документи за издаване и обслужване на дебитни карти

   9.13. Консултиране на клиенти относно условията и документите за издаване и обслужване с банкови платежни карти

   9.14. Условия и документи за плащане с акредитив

   9.15. Условията и документи за издаване на чекови книжки и плащане с чек

   9.16. Консултиране на клиенти относно условията и документите за изпълнение на кредитен превод, директен дебит, акредитив и инкасиране на чек

10. БАНКИТЕ В ДВИЖЕНИЕТО НА ТЪРГОВСКИТЕ ПОЛИЦИ 

   10.1. Проучване на нормативните актове, свързани с издаването на полици

   10.2. Издаване, акцептиране и сконтиране на полици

   10.3. Съставяне на запис на заповед

   10.4. Съставяне на менителница

   10.5. Консултиране на клиенти относно операциите с търговски полици