finansi2011
ФИНАНСИ

ПУБЛИЧНИ, КОРПОРАТИВНИ, МЕЖДУНАРОДНИ

Автори: Стефан Вачков,  Емилия Спасова
Тодорка Владимирова, , Светлана Герчева,
Стоян Киров, Христина Благойчева


С ПРИЛОЖЕНИЕ -
РЕШЕНИ ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ
Автор: Светозара Симеонова

Учебният материал по "ФИНАНСИ" е предназначен за учениците от всички икономически Професии и Специалности от Професионалните Гимназии по Икономика, както и за всички, които изучават дисциплината "ФИНАНСИ".

Предлаганият комплект, заедно с Приложението - Решени Задачи и Упражнения ще улесни практическата подготовка на учениците. Практическите Задачи и Тестове ще допринесат за по-добро усвояване на професионалните знания и умения.

Учебният материал по "ФИНАНСИ" включва раздел със ЗАДАЧИ, КАЗУСИ и ИЗПИТНИ ТЕСТОВЕ, както и три големи самостоятелни раздела:
• ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ
• КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ
• МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ


Съдържанието на изданието може да разгледате тук:
Виж повечеЦена: 15.00 лв.ISBN: 9789 54598 1357

В наличност!
Учебникът е в наличност!Раздел 1. ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ

1. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ФИНАНСИТЕ
1.1. Държавата и парите като първопричина за възникване на финансите
1.2. Публичните финанси – функции. Причини за намесата на държавата в стопанската дейност
1.3. Публичното стопанство в смесената икономика – същност и управление
1.4. Принципи на организация на публичното стопанство
1.5. Публични блага. Същност и видове
1.6. Публичен (обществен) избор

2. ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ
2.1. Възникване, формиране и развитие на държавния бюджет
2.2. Принципи за изграждане и функциониране на бюджета
2.3. Видове бюджети
2.4. Закон за държавния бюджет на Република България
2.5. Бюджетна технология и бюджетен процес

3. ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ
3.1. Теоретични основи на държавните разходи
3.2. Класификация на държавните разходи
3.3. Характеристика на основните видове разходи

4. ПРИХОДНА СИСТЕМА НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ
4.1. Държавни приходи
4.2. Източници на финансови средства за държавата
4.3. Класификация на държавните приходи
4.4. Методи и форми за акумулиране на държавни приходи
4.5. Държавният дълг и управлението му

5. TЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ДАНЪЦИТЕ
5.1. Същност и функции на данъка
5.2. Принципи на данъчното облагане
5.3. Елементи на данъка
5.4. Начини за облагане с данъци
5.5. Класификация на данъците
5.6. Данъчна система на Република България

6. ПРЕКИ ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ
6.1. Обща характеристика
6.2. Данък върху недвижимите имоти
6.3. Данък върху наследствата
6.4. Данък върху придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин
6.5. Данък върху превозните средства

7. ПРЕКИ ПОДОХОДНИ ДАНЪЦИ
7.1. Обща характеристика
7.2. Подоходно облагане на юридическите лица
7.3. Подоходно облагане на физическите лица
7.4. Социалното осигуряване като вид подоходно данъчно облагане

8. КОСВЕНИ ДАНЪЦИ
8.1. Характеристика на косвените данъци
8.2. Данък върху добавената стойност
8.3. Акцизи
8.4. Мита и митни сборове

9. МЕСТНИ ФИНАНСИ И БЮДЖЕТИ
9.1. Местни финанси и фискална децентрализация
9.2. Приходи и разходи на българските общини
9.3. Общински бюджет и бюджетна процедура на местно равнище

Раздел 2. ФИНАНСИ НА ФИРМАТА

10. СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА ФИНАНСИТЕ НА ФИРМАТА
10.1. Същност на финансите и на финансовото управление на фирмата
10.2. Функции на финансовия мениджър
10.3. Активи и пасиви на предприятието
10.4. Приходи и разходи на предприятието

11. СТОЙНОСТ НА ПАРИТЕ ВЪВ ВРЕМЕТО
11.1. Изменение на стойността на парите във времето
11.2. Определяне на настояща стойност на анюитети и облигации
11.3. Определяне настоящата стойност на активи с неограничен срок на съществуване

12. ДЪЛГОСРОЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА ФИРМАТА
12.1. Източници на финансови ресурси. Класификация
12.2. Външни източници на финансиране
12.3. Вътрешни източници за финансиране
12.4. Заемен капитал
12.5. Цена на капитала. Средно-претеглена цена на капитала
12.6. Нетрадиционни източници на финансиране

13. ИНВЕСТИРАНЕ И ЕФЕКТИВНОСТ НА КАПИТАЛА НА ФИРМАТА
13.1. Същност на инвестиционния процес
13.2. Класификация на инвестициите на фирмата
13.3. инвестиране в дълготрайни материални активи
13.4. Инвестиране в краткотрайни активи
13.5. Избор на по-ефективен начин за краткосрочно финансиране

14. ДИВИДЕНТНА ПОЛИТИКА НА ФИРМАТА
14.1. Значение на дивидентите. Начини на изплащане на дивидентите
14.2. Дивидентна политика
14.3. Връзка между дивидентната политика и цената на акциите

15. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ И ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ФИРМАТА
15.1. Същност и задачи на финансовия анализ
15.2. Видове финансов анализ
15.3. Анализ на съотношенията
15.4. Същност и видове финансово планиране
15.5. Методи за финансово планиране

16. СЛИВАНИЯ И ИЗКУПУВАНЕ НА ФИРМИ
16.1. Същност на сливанията и изкупуванията
16.2. Причини за сливанията
16.3. Видове сливания
16.4. Вълни на сливанията и поглъщанията
16.5. Разходи и печалби от сливанията
16.6. Механизъм на сливанията
16.7. Проблеми на интегрирането на слетите фирми

Раздел 3. МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ

17. ОБХВАТ И ДЕФИНИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСИ
17.1. Финансови контракти, посредници и пазари
17.2. Интернационализиране на финансовата търговия
17.3. Класификация на международните финансови пазари

18. ЕВРОВАЛУТЕН ПАЗАР
18.1. Характеристика, участници и предимства
18.2. Валутни котировки и валутни позиции
18.3. Основни валутни сделки

19. ЕВРОПАРИЧЕН, ЕВРОКРЕДИТЕН И ЕВРОКАПИТАЛОВ ПАЗАР
19.1. Европаричен пазар
19.2. Еврокредитен пазар
19.3. Еврокапиталов пазар

20. МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ
20.1. Определение и систематизиране
20.2. Глобални финансови и банкови институции
20.3. Регионални (континентални) и други международни банкови институции
20.4. Субрегионални банки

21. МЕЖДУНАРОДЕН ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ
21.1. Феноменът „финансов мениджмънт”
21.2. За компетенциите на финансовия мениджър
21.3. Многонационалната (глобалната) корпорация
21.4. Особености на международния финансов мениджмънт
21.5. Международно институционално сътрудничество във финансовата сфера
21.6. По пътя към новия международен финансов ред

ЗАДАЧИ, КАЗУСИ И ТЕСТОВЕ ПО ФИНАНСИ